20141103

ජිල්මාට් නිරාගමිකත්වය ආත්ම වංචාවක්..
ආගමක් කියන්නෙ
තමන් නොදන්න දෙයක් ගැන
විශ්වාසයෙන් කටයුතු කිරීම
කියල කියනවා නම්...
ආරම්භයෙදි බුදු දහම ආගමක්..

1,
බුදුන් වහන්සේ බුදු බවට පත්වුණ බව,
2,
දෙසන ලද දහම නිවැරදි බව,
3,
ඒ දහම අනුව ශ්‍රාවකයන්ට
පහත දැක්වෙන ප්‍රතිලාභ ලැබෙන බව
අදහන්න වෙනවා.

පින් කිරීමෙන් හොඳක් සිදුවෙන බව..
පව් නොකිරීමෙන් නරකින් වළකින බව
අදහන්න වෙනවා.

බුදු දහමට අනුව ක්‍රියා කිරීමෙන්
සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමෙන්..
1,
තමන්ට විශුද්ධිය ලැබෙනවා.
2,
තමන්ට දුකෙන් මිදෙන්න පුලුවන්.
3,
තමන්ගෙ ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා.
4,
තමන් නිවන් දකිනවා.
කියල අදහන්න වෙනවා.


ශ්‍රද්ධාව පළවෙනි පියවර.
ඔහු වීර්යයෙන් සතිය පිහිටුවා ගන්නවා.
සමාධිය වැඩෙනවා.
ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා.

ශ්‍රද්ධා
වීර්ය
සති.
සමාධි
ප්‍රඥා

බුදු දහමෙදි
ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍ය වෙන්නෙ
සතිය පිහිටුවා ගන්න
වීර්ය වඩන්නට පමණයි.
සතිය සමාධිය ප්‍රඥාව වැඩෙනකොට
ශ්‍රද්ධාව දියුණු වෙනවා.
බුදු දහම නිවැරදි බව
අත්දැකීමෙන්ම වැටහෙනවා.
කුසලට යොමු වෙනවා.
පාපයෙන් වලකිනවා.
ජීවිතය නිවෙනවා.

ඒ විදියට
බුදු දහම
ආගමක් විදියට ආරම්භ කරලා
ආත්ම අවබෝධයෙන්
ප්‍රඥාව ලබාගන්නට මග පෙන්වනවා.
සැබෑ නිරාගමිකයා රහතන් වහන්සේයි..

ජිල්මාට් නිරාගමිකත්වය ආත්ම වංචාවක්..
නිරාගමිකත්වයට එකම මග
බුදු දහමයි..No comments:

Post a Comment