20170107

රහත් සිත ශූන්‍ය නැත.

සිත ශූන්‍ය වීම රහත් බව නොවේ.
සිත ශූන්‍ය වීම මෝහයට පත් වීමයි.

කයත් වේදනාත් පිළිබඳව සිහිය පිහිටුවන
ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ සිත ශූන්‍ය විය නොහැක.

හින්දු සමථ භාවනා ක්‍රමවලින්
ලෞකික ධ්‍යාන උපදවා ගෙන
කාය වේදනා වලින් සිත මුදවා ගැනීමෙන්
සිත ශූන්‍ය කරගැනීම රහත් බව නොවේ.
කිසිය
ම් වචනයක්, වචන පෙළක් හෝ
පහන් දැල්ලක් වැනි යමක් නිමිති කොට
කයත් වේදනාත් සිහියෙන් මුදා හැර
සිත අරමුණෙහිම පිහිටුවාගෙන ලබන
චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය නිසා
නීවරණ වලින් සිත හිස්වීම
නිවන ලෙස වරදවා වටහා ගැනීම
නිවන් මගට හානියකි.

සිත ශූන්‍ය වීම රහත් බව ලෙස සිතීම
ඉතා ප්‍රබල සිහි මුළාවක් පමණි.


නිවන් දුටු කෙනෙකු ශූන්‍යතාවය දැකීම
සිත ශූන්‍ය කරගැනීමක් නොවේ.
ඔහුගේ අත්දැකීම ශූන්‍යතාවය නොවේ.
ඔහු ශූන්‍යතාවය විඳ පසක් කිරීම
ඔහු පහළ කරගන්නා ප්‍රඥාවේ අංගයකි.
කයත් වේදනාත් ගැන මෝහයෙන්
සිත ශූන්‍ය වූ කෙනෙකු තුළ
ප්‍රඥාව පහළ විය නොහැක.

විදසුන් වඩා සිහිය පිහිටුවන
ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා
1, විඳින සියලු වේදනාත්
2, දැනෙන සියලු සංඥාත්
3, ඇතිවෙන සියලු විතර්කත්
මේ මොහොතෙහිම ඇතිවෙන ආකාරයත්,
පවතින ආකාරයත්, නැති වෙන ආකාරයත් පිළිබඳව
සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙයි.

ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ගේ සිත ශූන්‍ය නොවේ.
ඔහු සැතපෙන විට පවා සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙයි.


ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා
සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙන අවස්ථාවෙහි
සියලු වේදනා, සංඥා, විතර්ක පිළිබඳව
පවතින සිහිය නිසා මෝහය දුරුවී ඇත.

සියලු වේදනා, සංඥා, විතර්ක පිළිබඳව
සිහියෙන් වෙසෙන නිසා රාග, ද්වේශද ඇති නොවෙයි.
එහෙයින් නව සංස්කාර ඇති වීමක් නැත.

නව සංස්කාර ඇති නොවෙන නිසා
අනුසය කෙලෙස් සංස්කාර ලෙස මතුවී
වේදනා, සංඥා, විතර්ක පහළ වුවත්
සිහියෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් විසීමෙන්
උපදින උපදින සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන්
කෙලෙස් නැසී සිත පිරිසිදු වෙයි.

සව් කෙලෙසුන් නසා නිවන් දකින ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා
පිරිනිවන් පාන තුරුම සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙයි.
විදසුන් වඩන ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට ආතාපී ගුණය අවශ්‍යයි.
ආතාපි සම්පජානෝඅ සතිමා විහරති.
නිවන් දුටු ආර්ය ශ්‍රාවකයාට ආතාපී ගුණය අවශ්‍ය නොවෙයි.

නිවන් සාක්ෂාත් කළ ආර්ය පුද්ගලයා
1,
දැනුවත්වම වේදනාවෝ උපදිත්.
දැනුවත්වම වේදනාවෝ පවතිත්..
දැනුවත්වම වේදනාවෝ අස්තයට යෙත්.
2,
දැනුවත්වම සංඥාවෝ උපදිත් ...
දැනුවත්වම සංඥාවෝ පවතිත්..
දැනුවත්වම සංඥාවෝ අස්තයට යෙත්.
3,
දැනුවත්වම විතර්කයෝ උපදිත්.
දැනුවත්වම විතර්කයෝ පවතිත්..
දැනුවත්වම විතර්කයෝ අස්තයට යෙත්.

1,
විඳින සියලු වේදනාත්
2,
දැනෙන සියලු සංඥාත්
3,
ඇතිවෙන සියලු විතර්කත්
ඇතිවෙන ආකාරයත්, පවතින ආකාරයත්
නැති වෙන ආකාරයත් පිළිබඳව
ඔහු සම්පජානෝ සතියෙන් වෙසෙයි.
සම්පජානෝ සතිමා විහරති.

+++++++++++++++++++++++++++++++

සම්පජානෝ සතිය
පිළිබඳව පුළුල් විස්තරයක් සඳහා
 කියවන්න.
සම්පජානෝ සතිය 
බුදු දහමෙහි ආශ්චර්යය සහ අද්භූත ධර්මය