20161019

සීමාසහිත කර්තෘ ප්‍රකාශක සමාගමක් බිහිවිය යුතුය.


පිටු 16ක පොතක් මුද්‍රණය කිරීමේදී.
පරිගණක අක්ෂර සංයෝජනයට රු 640
ඇතුල් පිටු අටක ප්ලේට් 2ට රු 1000ක් පමණ
ඒ ප්ලේට් 2 කොල දහසක මුද්‍රණය කිරීමට රු 1000
කඩදාසිවලට
පිටු දාසය ( 70)කොල දාහක් මුද්‍රණයට රු 3200/=
පොත බැඳීම් ආදී කැපීම් ආදියට සුළු වියදම්...
_________________________________________
වර්ණ පිට කවරය මුද්‍රණයට රු10000-15000ත් අතර..
2016 10 19
[ තොරතුරු ලබා දුන් මුද්‍රණ ශිල්පියාට තුති. ]
පිටු පණහක පමණ පොතක්
රු තුන්සියයකට ආසන්න මුදලකට
මිළ කර තිබෙනු දැක කම්පාවට පත්ව විමසීමි.

ඉහත දත්ත අනුව එම පොතෙහි මුද්‍රණ වියදම
රු 40කටත් අඩු විය යුතුය.
මේ ලාභය පොතේ කතෘ අතට යනවා නම් කම් නැත.
ව්‍යාපාරිකයා අමතර රු දහසක් සොයද්දී
ලේඛකයාට ලැබන්නේ රු සියයකි.
සිය පොත අඩු මුදලට මුද්‍රණය කරගෙන
සාධාරණ මිලක් යටතේ පහසුවෙන් බෙදා හැර
පොතෙන් ලැබෙන ලාභය වෙනමත්,
සමූහ ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ලාභය වෙනමත්
කතුවරයාට ලැබෙන පරිදි සකස්වුණ ව්‍යවස්ථාවක් මත
සීමාසහිත කර්තෘ ප්‍රකාශක සමාගමකට
අවකාශය විවෘතව පවතී.
සීමාසහිත කර්තෘ ප්‍රකාශක සමාගමක් කියන්නෙ
කර්තෘ ප්‍රකාශකවරුන්ගේම ව්‍යවස්ථාපිත සමාගමක්.

සාමාජිකයන්ගෙ ඡන්දයෙන් පත්කරගත හැකි
සභාපති කෙනෙක්, අධ්‍යක්ෂක මණඩලයක්,
කාර්ය මණ්ඩලයක්, ගොඩනැගිල්ලක්, වාහන සහිත
අංග සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනයක්...

පොත් ලියන්නට බුද්ධිය ඇති
හසල ලේඛකයන්ට කළමණාකරණය
අපහසු විය නොහැකියි.