20160522

තෙළෙස් ධුතාංග - සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේ වඩන ආර්යවංශ ධර්මඅප්පිච්ඡතා, 
සන්තුට්ඨිතා ගුණ දෙක නොමැති 
පැවිද්දාට හෝ ගිහියාට සැපතක් 
අත් විඳීමට නොහැක. 
මෙම ගුණ දෙක නැති පුද්ගලයාට 
ජීවිතය සිරගෙයක් මෙන් හැඟෙයි. 
මෙම ගුණ දෙකෙන් යුතු පුද්ගලයාට 
මුළු ජීවිතයම සැපයක් මෙන් වැටහෙයි.


‘අප්පිච්ඡතා’ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ බොහෝ දෙයට ආශා නොකරන බවය. ‘සන්තුට්ඨිතා’ යනු යහපත් වූ හෝ අයහපත් වූ හෝ මද වූ හෝ තමන්ට තිබෙන ප්‍රමාණයෙන් සතුටු වීමයි. මෙම ගුණ දෙකම එකට බැඳී පවතියි. මෙම ගුණ දෙකෙහි පිහිටි පුද්ගලයාට අත්‍රිච්ඡතා, මහිච්ඡතා, පාපිච්ඡතා යන දුර්ගුණයන් ඇති නොවේ.

‘අත්‍රිච්ඡතා’ යනු, 
ලද දෙයින් සතුටු නොවී 
වඩා හොඳ දේවල් පැතීමයි. 
කෙතෙක් ලැබුණත් සෑහීමට පත් නොවී 
තව තවත් බලාපොරොත්තු වීම 
‘මහිච්ඡතාවයයි’. 
තමන් තුළ නැති ගුණ ප්‍රදර්ශනය කිරීම 
‘පාපිච්ඡතා’ පුද්ගලයාගේ ලක්‍ෂණයයි. 

ඉහත සඳහන් කළ 
අප්පිච්ඡතා, සන්තුට්ඨිතා යන ගුණයන් නිසා 
සීලයෙහි ගුණාත්මක බව වඩාත් වර්ධනය වෙයි.


සීලය ඉතා උසස් මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට කැමති භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට අතිරේක වශයෙන් සම්පූර්ණ කළ යුතු ධුතාංග දහතුනක් ඇත. හැකි සෑම විටම මෙම ධුතාංග පිරිහීමට, වැඩීමට උත්සාහ කළ යුතු ය. තමන්ගේ ජීවිත කාලයටම ධුතාංගයන් පුරා නොමැති නම් එය පැවිදි ජීවිතයට විශාල අඩුවක් වශයෙන් සැළකෙයි. ශ්‍රමණ, බ්‍රාහ්මණ, පණ්ඩිතයන් විසින් ඉතා උසස් කොට අගය කරන පිළිවෙත් සතරක් ඇත. තථාගතයන් වහන්සේ එම පිළිවෙත් සතර ‘ආර්යවංශ ධර්ම’ වශයෙන් හඳුන්වා ඇත්තාහ. මෙම පිළිවෙත් සතරට ඉහත සඳහන් කළ ධුතාංග දහතුන අයිති වෙයි. 

එම පිළිවෙත් හතර නම්,
1. ඉතරීතර චීවර සන්තුඨිතාව (ලැබුන සිව්රකින් සතුටුවීම)

2. ඉතරීතර පිණ්ඩපාත සන්තුට්ඨිතාව (ලද ආහාරයකින් සතුටු වීම)


3. ඉතරීතර සේනාසන සන්තුට්ඨිතාව (ලද සේනාසනයකින් සතුටු වීම)


4. භාවනාරාමතාව (භාවනාවෙහි ඇලී වාසය කිරීම)


ධුතාංග දහතුන 
ඉහත දැක් වූ ආර්යවංස ධර්ම හතර අනුව 
බෙදී යන්නේ මේ ආකාරයටය.
1. ඉතරීතර චීවර සන්තුට්ඨිතාව - තේචීචරිතාංගය, පාංසුකූලිකාංගය

2. ඉතරීතර පිණ්ඩපාතය – පිණ්ඩපාතිකාංගය, ඛලුපච්ඡාහත්තිකාංගය, සපදානචාරිකාංගය, පත්තපිණ්ඩිකාංගය, ඒකාසනිකාංගය


3. ඉතරීතර සේනාසන – ආරඤ්ඤකාංගය, රුක්ඛමූලිකාංගය, අබ්හෝකාසිකාංගය, සෝසානිකාංගය, යථාඝත්ථතිකාංගය,


4. භාවනාරාමතාවය - නේසජ්ජිකාංගය


මෙම ධුතාංග දහතුන සමාදන් වීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේදී නම් උන්වහන්සේ වෙතින් හෝ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වෙතින් හෝ රහතන් වහන්සේලා වෙතින් හෝ අනාගාමී, සකෘදගාමී, සෝවාන්, යන ආර්යයන් වහන්සේලා වෙතින් හෝ ත්‍රිපිටකධාරී, ද්වීපිටකධාරී ඒකපිටකධාරී, ඒක සඟිධාරී, අට්ඨකතාධාරී, ධූතාංගධාරී වැනි උතුමන් වෙතින් සමාදන් විය යුතු ය. 
එවැනි උතුමන් නොමැති විට තමන් විසින් සමාදන් වීම සුදුසු ය. 

එහෙත් තමන් ධුතාංග සපුරන බවක් කිසිවෙකුට නොපැවසිය යුතු ය. නොඇඟවිය යුතු ය. 
මෙම එක් එක් ධුතාංගය 
1. සමාදානය, 
2. විධානය, 
3. ප්‍රබේධය, 
4. භේදය, 
5. ආනිශසය යනු පස් ආකාරයකට විග්‍රහ කළ හැකි ය. 
කෙලෙස් ධුතාංග පිළිබඳව කෙටි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරමු.

1. පංසුකුලිකංගය - මෙම ධූතාංගය සමාදන් වනු කැමති පුද්ගලයා ‘චතුත්ථක චීවරං පටික්ඛිපාමී. තේවීවරි කං සමාදියාමි’ යන මේ වාක්‍ය දෙකෙන් එකක් පැවසීමෙන් සමාදන් විය යුතු ය. එතැන් සිට තමන් කැමති, තෝරා ගත් චීවරයක් පරිභෝග කළ යුතු ය. ධුතාංග වලට ගැළපෙන චීවර වර්ග විසි තුනක් ඇත. 
එනම්,
1. සෝසානික - සොහොනෙහි දැමූ වස්ත්‍ර, 2. පාපනික - වෙළෙඳපලෙන් ඉවත දැමූ වස්ත්‍ර, 3. රථියචෝල – වීදියෙහි ඉවත දැමූ වස්ත්‍ර, 4. සංඛාරචෝල – කසළගොඩෙහි දැමූ වස්ත්‍ර, 5. සොත්ථිය – ගැබ් – මල පිස දැමූ වස්ත්‍ර, 6. නහානචෝල – යක්ෂාවේශ වූවන් පෙරවූ වස්ත්‍ර, 7. තීත්ථචෝල – නාන තොටෙහි හැරදැමූ වස්ත්‍ර, 8. ගතපච්චාගත - සොහොනට ගියවුන් හැර දැමූ වස්ත්‍ර, 9. අග්ගිදඩ්ඩ – අඩක් දැවුනු වස්ත්‍රය, 10. ගෝඛායිත – හරකුන් කෑ වස්ත්‍රය, 11. උපව්කාඛායිත - වේයන් කෑ වස්ත්‍රය, 12. උන්දුරඛායිත – මීයන් කෑ වස්ත්‍ර, 13. අන්තච්ඡින්නය – අග කඩා ගිය වස්ත්‍ර, 14. දසාච්ජින්නය – දාවලු කැඩී ගිය වස්ත්‍ර, 15. ධජාහටය – නැවෙහි හෝ යුද බිමෙහි හැර දැමූ වස්ත්‍ර, 16. ථූපචීවරය – තුඹස්වල බැඳී වස්ත්‍ර, 17. සමණචීවරය – භික්‍ෂූන් සතු වස්ත්‍රය, 18. ආභිසේතිකය – රාජාභිෂේක කළ තැන දැමූ වස්ත්‍ර, 19. ඉද්ධීමය – ඒහිභික්ෂු චීවරය, 20 - දේවදත්තිය - දෙවියන් දුන් වස්ත්‍රය, 21. වාතාහටය - සුළඟට පැමිණි වස්ත්‍රය, 22. පන්ථිකය – මහමඟ වැටී තිබුණ වස්ත්‍රය, 23. සාමුද්දිය – මුහුදු රළින් පැමිණි වස්ත්‍රය යන මෙම විසිතුන් ආකාර වස්ත්‍ර වලින් එකක් පාංසකූල චීවර වශයෙන් ගත හැකි ය. මෙම ධූතාංගය සමාදන් වූ පසු, ගිහියන් විසින් පිදූ වස්ත්‍රයක් පිළිගතහොත් ධූතාංගය බිඳී යනු ඇත.
 
2. තෙචීචරිතංගය – ‘චතුත්ථක චීවරං පටික්ඛිපාමි. තෙචීවරිකංගං සමාදියාමි’ මෙම වාක්‍යයෙන් සමාදන් විය යුතු ය. තුන් සිව්ර හැර වෙනත් චීවරයක් පිළි නොගැනීමයි. යම් හෙයකින් වෙනත් චීවරයක් පිළිගත හොත් ධූතාංගය බිඳී යනු ඇත.

3. පිණ්ඩපාතිකංගය – ‘අතිරේක ලාභං පටික්ඛිපාම්. පිණ්ඩපාතිකංගං සමාදියාමි’ මෙම වාක්‍ය වලින් සමාදන් විය යුතු ය. ගෙපිලිවෙලින් පිඬු සිඟා ලබන ආහාරය හැර වෙනත් කිසිම ආහාරයක් නොපිළි ගැනීමයි. පිඬුසිඟා වැඩි පසු යමෙක් ‘අපගේ නිවසෙහි භික්‍ෂූන් පිණ්ඩපාතය වළඳයි. ඔබ වහන්සේද පැමිණ වැළඳුව මැනව යනුවෙන් ඇරයුම් කළහොත් පිළිගැනීම සුදුසුයි. යම් දිනක අතිරේක පිණ්ඩපාතයක් පිළිගතහොත් එම ධුතාංගය බිඳී යයි.

4. සපදානචාරිකංගය – ‘ලෝලුප්පචාරං පටික්ඛිපාමි. සපදානචාරිකංගං සමාදියාමි’ මෙම වාක්‍ය දෙකෙන් අභිමත වාක්‍යයක් කියා සමාදන් විය යුතු ය. ගෙපිලිවෙලින් පිඬු සිඟා යාමයි. ගෙලිපිවෙල ඉක්මැවූ විටෙක ධුතාංගය බිඳී යයි.

5. ඒකාසනිකංගය – ‘නානාසන භෝජනං පටික්ඛිපාමි. ඒකාසනිතංගං සමාදියාමි’ යනුවෙන් සමාදන් විය යුතු ය. වළඳන විට ප්‍රධාන ආසනයෙහි වාඩි නොවීමයි. එසේම පළමුව අත තැබූ භෝජනය පමණක් වැළඳීමයි. අන් ආසනයක හිඳ වැළදුවහොත් ධුතාංගය බිඳී යයි.

6. පත්තපිණ්ඩිකංගය – ‘දුතියක භාජනං පටික්ඛිපාමි. පත්තපිණ්ඩිකංගං සමාදියාමි’ මෙයින් කැමති වාක්‍යයක් කියා සමාදන් විය යුතු යි. ලැබෙන භෝජන පාත්‍රයෙන් පමණක් පිළි ගැනීමයි. දෙවන භාජනයක් පිළිගත් මොහොතේම මෙම ධුතාංගය බිඳී යයි.

7.ඛලු පච්ඡාභත්තිකාංගය – ‘අතිරේක භෝජනං පටික්ඛිපාමි. ඛලු පච්ඡාහත්තිකාංගං සමාදියාමි’ යන මෙම වාක්‍ය වලින් සමාදන් විය යුතු ය. දන් වළඳා අවසන් වූ පසු නැවත කිසිවක් නොවැළඳීමයි. එනම් ළඟට ගෙනෙන භෝජනය අතින් වසා ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමෙන් පසු නැවත ලැබෙන භෝජන නොවැළඳීමයි. එසේ වැළඳුවහොත් මෙම ධුතාංගය බිඳී යයි.

8. ආරඤ්ඤකංගය – ‘ගාමන්ත සේනාසනං පටික්ඛිපාමි. ආරඤ්ඤකංගං සමාදියාමි’ මෙම වාක්‍ය දෙකෙන් අභිමත වාක්‍යයක් කියා සමාදන් විය යුතු ය. ගමෙහි වාසය නොකොට වන ගතව සිටීමයි.අරුණ නැගෙන තුරු ගමෙහි විසුවේ නම් මෙම ධුතාංගය බිඳී යයි.

9. රුක්ඛමූලිකංගය – ‘ඡන්නං පටික්ඛිපාමී. රුක්ඛමූලිකංගං සමාදියාමි’ යන වාක්‍ය වලින් සමාදන් විය යුතු වෙයි. රාජ්‍ය සීමා දක්වන වෘක්ෂ, මිනිසුන්ගේ පූද පූජා වලට ලක්වන වෘක්‍ෂ, ලාටු, මල්, ගෙඩි ඇති වෘක්‍ෂ, වවුලන් වසන වෘක්‍ෂ, සිදුරු ඇති වෘක්‍ෂ, විහාර මැද පිහිටි වෘක්‍ෂ යන මේවා අත් හැර, විහාර කෙළවර පිහිටි වෘක්‍ෂයක් වාසයට ගත යුතු යි. ;ගයක විසූ විට ධූතාංගය බිඳී යයි.

10. අබ්හෝකාසිකංගය – ඡන්නංච රුක්ඛමූලංච පටික්ඛිපාමි. අබ්හෝකාසිකංගං සමාදියාමි’ යන වාක්‍ය වලින් සමාදන් විය යුතු යි. ගෙවල් වලත්, රුක් මුල්හිත් වාසය නොකොට, එළිමහන්හි විසීමයි. බණ ඇසීමට, පොහොය කිරීමට, වර්ෂාවෙන් බේරීමට, ඉගෙනීමට, උගැන්වීමට ගෙවලට යාමෙහි වරදක් නොවේ.

11. සෝසානිකංගය – ‘න සුසානං පටික්ක්‍ඛිපාමි. සෝසානිකංගං සමාදියාමි’යන වාක්‍ය වලින් සමාදන් වීමට හැකි ය. රාත්‍රිය සොහොනක වාසය කිරීමයි. සොහොනට නොගොස් ගෙයක විසුවහොත් ධූතාංගය බිඳෙයි.

12. යථාසන්ථිතිකංගය - සේනාසන ලෝලුප්පං පටික්ඛිපාමි, යථාසන්ථිතකංගං සමාදියාමි’ යන වාක්‍යයෙන් සමාදන් විය යුතු ය. දායකයකු විසින් තමන්ට පූජා කළ ආරාමය හැර, වෙනත් ආරාමයක නොවිසීමයි. වෙනත් ආරාමයක් ඉල්ලූ විටෙක ධුතාංගය බිඳී යයි.

13. නේසජ්ජිකංගය – ‘සෙය්‍යං පටික්ඛිපාමි. නෙසජ්ජිකංගං සමාදියාමි’ යන මෙම වාක්‍ය වලින් සමාදන් වී නිදා ගැනීමෙන් වැළකීමයි. අනික් ඉරියව් තුනෙන් රාත්‍රිය ගත කළ යුතු ය. නිදා ගතහොත් ධූතාංගය බිඳී යයි.
 ____________________________________________________


අප දන්නා ඉතිහාසය තුළ
රහතන් වහන්සේ ලෙස ලෝකයා සැලකූ
රහත් වූ කෙනෙකු ලෙස පිළිගත හැකි
වෙබු සායාඩෝ නමැති
මේ බුරුම ස්වාමීන් වහන්සේ
දහතුනක් වූ ධුතාංග අතුරෙන් දුෂ්කරම ධුතාංගය වන
සයනයෙන් වැළකී ඉතිරි ඉරියව් තුනෙන් පමණක් දිවි ගෙවන
නේසජ්ජික ධුතාංගය සමාදන්වී
මුළු ජීවිතයම සයනයෙන් තොරව ගත කළහ.

බුදු දහමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබීම පිණිස
විදර්ශනා වැඩීම අනිවාර්ය ලෙස සැළකූ
මේ ස්වාමීන් වහන්සේ
පතපොත හැදෑරීම අත්වැලක් වුවද
අනිවාර්ය නොවන ලෙස සැළකූහ.

බුදුන් වහන්සේ වදාළ භාවනා ක්‍රම අතුරෙන්
ආනාපාන සතිය තෝරා ගත් උන්වහන්සේ
ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය ස්පර්ශ වන ස්ථානය
අරමුණු කොට කය සමග සම්බන්ධව
ආනාපාන සතිය වැඩීම ඉගැන්වූහ.
කවර කාර්යයක යෙදුණද
ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය පිළිබඳව සිහියෙන් විසීම
උන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම විය.

_________අතුරු සටහන - අතුල සිරිවර්ධන_________


තෙළෙස්  ධූතාංග අතුරෙන් ‘තෙචීචරිතංගය’ හැර අනෙක් දොළොස සාමණේරයන්ට රැකිය හැක. සික්ඛමානාවන්ට සහ සාමණේරීන්ට තෙචීචරිකංගයද, භික්‍ෂුණීන්ට තහනම් කැර තිබෙන ධූතංග පහ හැර අනෙක් ඒවාද, උපාසක උපාසිකාවන්ට ඒකාසනිකංගය සහ පත්තිපිණ්ඩිතංගය යන දෙකද ආරක්‍ෂා කළ හැකි ය. කෙළෙස් ධූතාංග ‘උත්තෘෂ්ඨ, මධ්‍යම, මෘදුක වශයෙන් තුන් ආකාරයකට රැකීමට පිළිවෙන. එසේම මෙම ධූතාංග රැකීමෙන් ලැබිය හැකි ආනිසංසද වෙන වෙනම දැක්විය හැකි ය. ද්වේෂ චරිතයක් ඇති අයට ආරඤ්ඤකංගයත්, රුක්ඛමූලිකංගයත් යන දෙක ද, අනෙක් ධූතංගයෝ රාග චරිතයක් ඇති අයටත්, මෝහ චරිතයක් ඇති අයටත් ගැළපේ.

සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නෙ නෑ. -Facebook සංවාදයක්


  ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයෙහි සංවාද කිරීම
සෙක්කු පැදීමක් වැන්න.


එහෙත් 

කිසිවෙකු සත්‍යය වටහා ගන්නට හෝ වටහා දෙන්නට සූදානම් වූ විට
ඔහු හෙළා දැකීම හෝ මග හැරයාම නොකළ යුතුය.Koshala Kombale Colambage== http://www.youtube.com/playlist...

අතුල මහතා හැකිනම් සවන් දේන්න
හැකිනම් වැඩසටහනකට සහබාගි වෙන්න
ඔබ තුමන් ඉන්නෙ කොහෙද කියලා තේරේවී
Badulle Sooriyarathana Thero Parts  -
Dhamma talk organized by Samadhi Buddhist Foundation -July th  NJ USA
youtube.com
------------------------------  


Athula Siriwardhane====
මම බුදුන් වහන්සේට හැර
වෙනත් අයට සවන් දෙන්නෙ නෑ.
සිරිධම්ම හිමිට සවන් දුන්නෙ
වාද කරන්න අභියෝග නිසා..
මම ඔබ සමග කතා කරන්නම්..
ෆේස්බුක් එන්නෙ නැති
පිට අය කියන දේ අහල
වැඩක් නෑ.
------------------------------  ·  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන් වහන්සේට සවන්දෙන්නෙ radio එකෙන්ද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ත්‍රිපිටකයෙන්... මා තුලින්
------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== මෙතරම් දර්මය දන්නා ඔබතූමත් සසරේ රැදි ඉන්නකොට අපි ගැන් මොන කතාද ?
------------------------------  

සංසරණී: හැම කෙනෙකුට මේ ජීවිතයෙම සෝවාන් වෙන්න පුලුවන්ද?
------------------------------    

Koshala Kombale Colambage== තමා තුලින දකින සියල්ල අනිත්‍ය බව තවම දැක්කෙ නැතිද ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane====ඔබ අනිත්‍ය දකිනවා නොවෙයි..
හිතනවා.
------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමන් දැන් කියුවානෙ සවන් දෙන්නෙ බුදුන්ට පමනයි කියලා
ඇයි මේ blog tag කරන්නේ
------------------------------  

Athula Siriwardhane====මේ මගේ බ්ලොග් එකක් smile emoticon
------------------------------   

Athula Siriwardhane== ත්‍රිපිටකයෙන්... මා තුලින්...
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== තමන්ට වාසීයට සකසා ගත් blog එකක් ක‍යුවොත්

ත්‍රිපිටකය සකස් වෙන්නෙ කොයී කාලයේද අතුල මහතා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====වසර කට ඉහතදී..
බුදුන් වහන්සේ විසින්..
------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== වැරදී නේ ?
අද අපි දකින ත්‍රිපිටකය සකස් වෙන්නෙ වලගම්බා රජ්ජුරුවන්ගේ කාලයේ බව ඔබතුම දන්නේ නැද්ද

එතකල් මේ සියල්ල පැවත අවේ මුක පරම්පරාවෙන් බවත් දන්නේ නැතිද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane====දන්නවා..
එයින් හානියක් වෙලා නැහැ..
------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== කොහොමද කියන්නෙ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== පදනම?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== හානි වුණ තැනක් පෙන්වන්න..
මම ඔබට පෙන්වන්නම්..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== විඳ පසක් කළ හැකි සූත්‍ර පමණක් ගන්න..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමාගේ දැනුවත් බාවය ගැන මට පුදුම සිතුනී
ජය වේවා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
මහණෙනි, කුසල් රැස යැයි
යමකට කියනු ලබන්නේ නම්
නිවැරදිව කිව යුත්තේ
මේ සතර සතිපට්ඨානයන්ටයි.
මහණෙනි, මේ සතර සතිපට්ඨාන යනු
සම්පූර්ණයෙන්ම කුසල් රැසයි.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== වැරදිද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== මුක පරම්පරාවෙන් රැගෙන ආ දර්මය අසා ඔබ මට කියනවා
බුදුන්ට පමනක් සවන් දෙමි කියලා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
“එකම මාර්ගය” සතර සතිපට්ඨානයයි.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමාගේ තර්කය මුලින්ම ඉගිල්ලුවා වගේ වැඩක්නේ උනේ
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔබ පුහුදුන් අයගෙ බස් අසා නොවිමසා බැහැර කරනවා.
ඔවුන් මිසදිටුවන් විය හැකියි..

විදසුන් වඩන්න..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අදාල නැත්
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම තර්ක කරන්නෙ නෑ..
මම ත්‍රිපිටකයෙ විඳ පසක් කළ කොටස
නිවැරදි බව දන්නවා..
ඒ නිසා ඉතිරි කොටසත්
විමසා බලන්න සුදුසු බව පිළිගන්නවා.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ බුදුන්ට සවන් දුනා යැයි කියුවේ
බුදුන්ගෙන අසා මුක පරම්පරාවෙන පැවතී ආ තවත් මහන බික්ශුවක් විසින් ලේකන ගත කල දර්මකට නේ ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මුළු ලොවම බැහැර කළත් මම පිළිගන්නවා..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔබ පිළිගන්නෙ
අද ඉන්න සිරිධම්ම වර්ගයෙ
රස්තියාදු කාරයෙක්
කියපු දෙයක් වෙන්න පුලුවන්.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබට පෙනෙන දේ ඔබ දන්නා දේට සීමා වෙනවා පුතා grin emoticon
------------------------------  

Athula Siriwardhane==
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== සිරි දම්ම නිවැරදි කරන්න මම කොහෙවත් උත්සහ කලාද මහත්මය ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== හැකි නම මාන්‍යය බිද මම දුන්නු link එකට ගොස් සවන් දේන්න
මොකද ඔබ නොදැනුවත්වමත් කරලා තියෙන්නෙ එ ටිකම තමා
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔහුත් සිරිධම්ම වර්ගයෙ රස්තියාදු කාරයෙක්
------------------------------   

Athula Siriwardhane== ඔහු සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙක් නොවෙයි... අසංවරයි..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== පෙන්වා දෙන දර්මය සතයය නම්
ඔහුගේ දිරා යන පිටත රූපයේ හෝ නැති වන සන්වර කමේ වටිනාකම කුමක්ද ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමා රැදි ඉන්නෙ පිටත රූපයේ නම්
එතනින්ම බුද්ද දර්මය ඉවරයි
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== නේ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සත්‍යයි කියන්නෙ ඔබනෙ.. smile emoticon
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අසත්‍යයී කියන්නෙ ඔබ නේ?

තමා තුලින් දකිමින් සත්‍යයක් කියා මා පිලිගන්නවා ඔබ කියු අයුරින්
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සිරිධම්ම කරන්නෙත් ඒකමයි..
අහන මිනිහාගෙ දිදාලෙට හරියන්න
ලුණු වගේ පෙන්නලා බිංදුවක් දෙකක් වක්කරනවා..
ඔහුත් සාගරය එපා කියලා
අර මඩ වතුර බිංදු දෙකෙන් සැනසේනවා.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔහුගෙ දේශනාවකින්
ඔබ දුටුව එක සත්‍යයක් කියන්න..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔහුගේ සීයලු දේශනා වලින් මා දුටු එකම දේ
සියල්ල අනිත්‍යය බවයි
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඒක ඔහු සොයා ගත් දෙයක්ද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල අනිත්‍යයයි කියද්දි...
ඔබ කියන සියල්ලට අයත් වෙන්නෙ මොනවාද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල???
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔහු එය දර්මය තුලින් අප වගේ මෝඩයින්‍ට පැහැදිලි කරන්වා

ඔව් සියල්ල
සියල්ල යනු සියලුම දේ
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ ම්‍ය්ත්‍රි බාවනාව වඩන්නෙ කෙසේද ?
------------------------------  


Athula Siriwardhane== Track Paninna epa..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල යනු සියලුම දේ
ඔබ ඔය කරන්නෙ ප්‍රකාශයක් විතරයි..
බුදුන් වහන්සේ අනිත්‍යයි කියන්නෙ
පැහැදිලි අත්දැකීමක්..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඒ අත්දැකීම අප අත් දකින්නේ කෙසෙද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන්ට නය ගෙවීම මගින්ද ම්
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== එතුමන් අනිත්‍යයි කියු පසුත් නය ගෙවීමට පසු පස හබා යන්නෙ මොඩයින් නෙවෙයිද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔබ අනිත්‍ය දන්නෙ නැහැ..
අනිත්‍යය කියන්නෙ
මේ මොහොතෙ...
ඔබ ඔබ තුළම අත් විඳිය යුතු දෙයක්..
හුස්ම බලා ඉන්න..
ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන්
ඔබට අනිත්‍යය දැකිය හැකි
හොඳම ක්‍රමය එයයි..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන් වහන්සේ අත්දැකපු දේ ඔබ තුමන් මට පැහැදිලි කරන්නෙ කොහොමද?
එය අත් දැක්කෙ බුදුන් වහන්සේ
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ අනිත්‍යය අත්දැක තිබෙනවාද ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මුළු කයම අනිත්‍යයි..
ඇස අනිත්‍යයි.. රූපය අනිත්‍යයි..
චක්ඛු විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි..
වේදනාව අනිත්‍යයි..
මේ ටික විඳින්න...
------------------------------  

Athula Siriwardhane== විදසුන් වඩන්නෙක් අනිත්‍යය අත්දකිනවා.
ඔහු ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නෙ ඒ නිසයි..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ නොවිදපු දෙයක් ගැන මට පැහැදිලි කරන්නෙ කොහොමද ?
තවත් ප්‍රකාශයක් පමනයි නේ
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම මේ මොහොතෙත් විඳිනවා..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අනිත්‍යය අත් දකින ඔබ
සිරිදම්ම පසු පස හබා යනව
ඔබෙ අනිත්‍යය පවතින්නේ කොහෙද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ දකින දේ ඔබ දන්නා දේට සීමා වෙනවා
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම අනිත්‍යය මා තුළ දකිමින් සිටියෙ..
ඔහු තුළ දකිමින් සිටියෙ..
විවාදය වෙලාවෙ
මම ඔහු මෙන් දැඟලුවෙ නැත්තෙ...ඒ නිසා තමයි

මට ඒ දර්ශනය චිත්‍රපටියක් වගෙයි..
ඔහු ඔහුගෙ කොටස කළා.
මම මගේ කොටස කළා ..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== දනුත් එහෙමයි..
මම මගේ කොටස කරනවා.
ඔබ ඔබගෙ කොටස කරනවා..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඇයි අනිත්‍යය දෙවල් පසපස හබා යන්නෙ
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබෙ කොටසත්
මගේ කොටසත් සියල්ල අනිත්‍යය බව තේරුමක් නැතිවද ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම හඹා යන්නෙ නෑ..
නිර්මාණය වෙද්දි
මගේ ප්‍රතිචාරය දක්වනවා.
පිරිය යුතු පාරමිතා තියනවා.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල අනිත්‍යයි කියන කෙනා
කියන්නෙ බොරුවක්
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල නොදන්න කෙනෙක්
සියල්ල අනිත්‍යයි කීම
අලි බොරුවක්
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අවතාවදී පිලිතුරක්

අනිත්‍යය අත්දකින පුද්ගලයින් මොන හෙතුවක් මතද අබියොග කරන්නෙ හෝ බාරගන්නෙ
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== % හරි
ඔබ ඔබ ගැන අවසානයේ හෝ තේරුම ගැනීම වටිනවා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
අනිත්‍ය අත්දකින පුද්ගලයාට
මොකක්ද වෙන්නෙ ඔහු අක්‍රිය වෙන්න..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නෙ නෑ.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ දන්නා තරම දන්නේ ඔබයි
මා දන්නා තරම දන්නේ මමයි

ඔබට තවකෙකු විනිශ්‍යය කිරීමට කිසි දිනක සිදුකල නොහැකී
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම අනිත්‍ය මොනවාද කියා කියනවා.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබ කියන දේ ඔබේ වගකීමක්
එය බුදු දහමට පටලවා ගැනීමෙන් වලකින්න

සිරිදම්මත් කරන්නේ ඔය ටිකම තම

ඔබ දේපලේ වෙනසක් දක්නට නැත්
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අනිත්‍යය මොනවාද කියා කියන්න තරම් දන්නා බව කියමින් ඔබව ඔබ විසින්ම සම කරන්නෙ බුදුන්ටද ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane====ත්‍රිපිටකය නොපිළිගන්නා ඔබ
බ්දු දහම රකින්නේ කොහොමද?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මම අනිත්‍ය මොනවාද කියා කියන්නම් ..
රූපං අනිච්‌චං,
වෙදනා අනිච්‌චා ,
සඤ්‌ඤා අනිච්‌චා ,
සඞ්‌ඛාරා අනිච්‌චා,
විඤ්‌ඤාණං අනිච්‌ච’න්‌ති.
ඉති ඉමෙසු පඤ්‌චසු උපාදානක්‌ඛන්‌ධෙසු
අනිච්‌චානුපස්‌සී විහරති.
අයං වුච්‌චතානන්‌ද, අනිච්‌චසඤ්‌ඤා.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ‘‘කතමා චානන්‌ද,
සබ්‌බසඞ්‌ඛාරෙසු අනිච්‌ඡාසඤ්‌ඤා?
ඉධානන්‌ද, භික්‌ඛු
සබ්‌බසඞ්‌ඛාරෙසු අට්‌ටීයති
හරායති
ජිගුච්‌ඡති.
අයං වුච්‌චතානන්‌ද,
සබ්‌බසඞ්‌ඛාරෙසු
අනිච්‌ඡාසඤ්‌ඤා.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== සියල්ල අනිත්‍යය බව දන්නා මම කුමක් රකින්නද පින්වත?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අනිත්‍යය නොවන දෙයක් කියන්න බලන්න මහත්මයා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====ඔබ සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නෙ සියල්ල දැනගෙනද?
මම සියල්ල නොදන්නා නිසා
අනිත්‍ය නොවන දෙයක් නොදන්නෙමි.
------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== මම පාලී නම ඔය තරම් දන්නේ නෑ
සින්හලෙන් කියුවොත් වටිනවා
------------------------------  


Athula Siriwardhane== ඔබ සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නෙ සියල්ල දැනගෙනද?
මම සියල්ල නොදන්නා නිසා
අනිත්‍ය නොවන දෙයක් නොදන්නෙමි.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== දැන් ඔබ මනේ කියුවේ සියල්ල අනිත්‍යය නෑ කියලා
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== සියල්ල අනිත්‍යය නෑ කියන ඔබට අනිත්‍යය නොවන දෙයක් හොයාගන්නත් බැ
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Kothanada?
------------------------------  Koshala Kombale Colambage
Koshala Kombale Colambage== ලැජ්ජයි මහත්මයා
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල අනිත්‍යය නෑ kiwwe kothanadha?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Mama mea wachana tika witharak kiwwa thenak penwanna..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Mama සියල්ල අනිත්‍යය නෑ kiwwe kothanadha?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage==
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Mama සියල්ල අනිත්‍යය නෑ kiwwe kothanadha?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== දැන් ගිහින් නිදාගන්න
එක්කෝ retire වෙන්න
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Mama kiwwe
මම සියල්ල අනිත්‍යයි කියන්නෙ නෑ. kiyalayi..
oba kiyanne wena ekak..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමාගේ ඇස් පරික්ශාවක් එහෙම අවශ්‍යද ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Sansun wenna..
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා හෝ
සියල්ල අනිත්‍ය නෑ කියා හෝ
බුදුන් වහන්සේවත් කියා නෑ.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතුමා කොහොමද එහෙම කියන්නෙ?
------------------------------  

Athula Siriwardhane== එහෙම කිව්වා නම්
බුදු දහම විඳ පසක් කළ හැකි
අකාලික දහමක් වෙන්නෙ නෑ.
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
සබ්බේ අනිච්චාති කියා කවදාවත් අසා තියනවාද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== අකාලික දහමක් කියලා කොහෙවත් නෑ
බුදු දහමත් අවසන්වී බුද ශුන්‍ය කාලයක් පැමින් නැවත් බුදුවරයෙක් පැමිනෙනවා කියාවත් දන්නවාද?
ග්‍යුතම බුදුන්ට පෙර බුදුවරුන් මොකටද එහෙනම
පලමුව වැඩමවූ බුදුන්‍ට පසු නැවත බුදු වරු අවශ්‍යම නැත
------------------------------  

Athula Siriwardhane== පචගස් යට ඉන්න
රස්තියාදුකාරයන්ගෙන් දහම අසා
ත්‍රිපිටකය ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනට වැටුණාට පස්සෙ
ගොඩ එන්න අපහසුයි..
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබතූමා සමග ගොන් තර්කම් කරමින් මා කාලය කා දමනවා
එක මතයක පිහිටීමට නොහැකි ඔබ අනුන් විනිශ්‍යය කරන්නෙ කෙසේද ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ත්‍රිපිටකය නිමවුනේද ඔය කියන්නාවු බික්ශු පරපුරෙන්මයි
------------------------------  

Athula Siriwardhane== අකාලිකයි කියන්නෙ
මේ මොහොතට සත්‍යයි කියන එකයි..
කවදාටත් සත්‍යයි කියන එකයි..
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ත්‍රිපිටකය භික්ෂූන්ට ලියන්න බෑ..
ඒ දහම තනි බුදුන් වහන්සේට හැර
වෙනත් පිරිසකට ලිවිය නොහැකියි.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== සියල්ල අනිත්‍යය පිලිනොගන්න ඔබ බුදුන්ගේ ශ්‍ර්‍රාවකයෙක්ලු
සිනහා විය යුත්තේ මුකයෙන්ද?
අදොමුකයෙනද ?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන්වහන්සේ ත්‍රිපිටකය ලියුවෙ නෑ
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සබ්බේ අනිච්චාති කියා කවදාවත් අසා තියනවාද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== පිට පනින්න එපා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා හෝ
සියල්ල අනිත්‍ය නෑ කියා හෝ
බුදුන් වහන්සේවත් කියා නෑ.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන් වහන්සේගේ දර්මයේ සරලම නිගමනය කුමක්ද ?

සියල්ල අනිත්‍යයි
සියල්ල අත හැර නිවන් මග තොරාගන්න
------------------------------  

Athula Siriwardhane== Koshala Kombale Colambage== සියල්ල අනිත්‍යය පිලිනොගන්න ඔබ බුදුන්ගේ ශ්‍ර්‍රාවකයෙක්ලු
සිනහා විය යුත්තේ මුකයෙන්ද?
අදොමුකයෙනද ?
===========================
.
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා හෝ
සියල්ල අනිත්‍ය නෑ කියා හෝ
බුදුන් වහන්සේවත් කියා නෑ.
සබ්බේ අනිච්චාති කියා කවදාවත් අසා තියනවාද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබට කියන්නට තර්ක නැතිනම්
කරුනාකර දර්මය විකුර්ති නොකර
බුදියගන්න
------------------------------  

Athula Siriwardhane== පචගස් යට ඉන්න රස්තියාදුකාරයන් සියල්ල අනිත්‍යයි කියනවා
------------------------------  

Athula Siriwardhane== ඔබ පෙන්වන්න
බුදු දහම තුළ
බුදුන් වහන්සේ විසින්
සියල්ල අනිත්‍යයි කියූ තැනක්
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== සියල්ල අනිත්‍යය කිරීමේ වැරැද්ද ?

ඔබ මගෙ ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු දී ඉන්න ඉස්සෙල්ලා

අනිත්‍යය නොවන දෙයක් පෙන්වා
------------------------------  

Athula Siriwardhane====පිට පනින්න එපා
බුදුන් වහන්සේ කිව්වා නම්
සබ්බේ අනිච්චාති කියා තිබිය යුතුයි..
ඔබ කවදාවත් අසා තියනවාද?
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== පිට පැන්නේ ඔබයී
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සියල්ල ගැන තීරණ ගන්න අපිට පුලුවන්ද?
ඔබ කවුරු හරි කියපු
අභව්‍ය කතාවක් අදහනවා.
ඔබ සියල්ල දන්නෙ නෑ.
ඔහු සියල්ල දන්නෙත් නෑ.
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා
ඔහු ඔබට කිව්වා..
දැන් ඔබ ඔහු අදහනවා.
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා හෝ
සියල්ල අනිත්‍ය නෑ කියා හෝ
බුදුන් වහන්සේවත් කියා නෑ.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== අනිත්‍යය ගැන
බුදුන් වහන්සේ නොකිව් දෙයක්
මම කියන්න කැමති නෑ.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== බුදුන් වහන්සේ කියුවේ මොකක්ද එහෙනම් ම්
------------------------------  

Athula Siriwardhane== සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== මේ තියෙන්නෙ විපස්සනා අත්දැකීම..
.
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති...
යදා පඤ්ඤාය පස්සති...
අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ...
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== කොහෙන්ද දැනගත්තේ?
------------------------------  


Athula Siriwardhane== විපස්සනා අත්දැකීම..
.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== vipassanapuhunuwa.blogspot.com

------------------------------   

Koshala Kombale Colambage== අත්දැකීම එකදෙයක්
බුදුන් කියූ දේ තවත් දෙයක්

බුදුන් සියල්ල අනිත්‍යය නැතිබව තියෙන්නෙ කොහෙද ?
------------------------------  


Athula Siriwardhane== අපට දුකෙන් මිදෙන්න මේ අනිත්‍යය ප්‍රමාණවත්..
සියල්ල අදාල නෑ.
අපේ සංස්කාර සියල්ල අදාළයි.
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
සියල්ල අනිත්‍යයි කියා හෝ
සියල්ල අනිත්‍ය නෑ කියා හෝ
බුදුන් වහන්සේ කියා නෑ.
අපට දුකෙන් මිදෙන්න මේ අනිත්‍යය ප්‍රමාණවත්..
සියල්ල අදාල නෑ.
අපේ සංස්කාර සියල්ල අදාළයි.
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== පිලිතුර අදාල නැත
------------------------------  

Koshala Kombale Colambage== ඔබේ දර්මයට අනුව
අනිත්‍යයි හැබැයි චුට්ටක් දේවල් අනිත්‍යය නෑ
------------------------------  

Athula Siriwardhane== දුකෙන් මිදෙන්න මේ අනිත්‍යය ප්‍රමාණවත්..
සියල්ල අපට අදාල නෑ.
අපේ සංස්කාර සියල්ල අදාළයි.
------------------------------  

Athula Siriwardhane== අනිත්‍යය ඔබ තුළ අත්විඳිය යුතුයි..
හුස්ම බලා ඉන්න
ඔබට සංස්කාර පෙනේවි
පසම්භයං කාය සංඛාරං
------------------------------  

Athula Siriwardhane====
ඒ සංස්කාර සියල්ලම අනිත්‍යයි කියා
විඳ පසක් කළ පසු
ඔබේ කාර්යය හමාරයි.
විශ්වාස කළාට පලක් නෑ.
------------------------------