20170324

ප්‍රතිශක්තිකරණය දෙන වෛද්‍යවරු....?


ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන්නට
අපට කියන වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රමිතිය කුමක්ද?

ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව
ප්‍රමිති නිර්ණායක නීතිගත වී නැහැ.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ
ප්‍රමිති නිර්ණායක කිසිවක්
පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනතකින්
තවමත් සම්මත කොට නෑ.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ
ප්‍රමිති නිර්ණායක ජනතාව පිළිගෙන නැත.

"රටේ කිසිම වෛද්‍ය විද්‍යාලයකට අදාල වූ,
නීතිගත කල කිසිම නිර්ණායකයක් නෑ."
''''''''''''''''''සයිටම් තීන්දුව'''''''''''''''''''''''

රජයේ වෛද්‍යවරුන් සතු
එකම නීතිගත ප්‍රමිති නිර්ණායකය
උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පමණයි.

රජයේ වෛද්‍යවරුන්
අපේ පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් මෙන්ම
සමාජ සම්මතයෙන් වෘත්තීය වූ පිරිසක්.
සමාජයට බලපෑමක් කළ හැකි
නෛතික බලයක් ඔවුන් සතුව නැහැ.

එන්නත් පිළිබඳ බලය දරන වෛද්‍යවරුන්ගේ
ප්‍රමිතියට නීතිගත නිර්ණායක නොමැති වීම
ඔවුන් දරන මතය පිළිබඳව තියන නෛතික අගයට
අභියෝගයක් නොවෙයිද?

පොලිස් නිළ ඇඳුම ඇඳගෙන
ඔබේ නිවසට එන කෙනෙකු වෙනුවෙන්
ඒ ඇඳුම ඇඳගන්නට දුන් බලධාරියා විසින්
ඒ ඇඳුම දරන්නාගේ කාර්යයන් කුමක්දැයි
ප්‍රමිති නිර්ණායක සහිතව
නීතිය ඉදිරියේ තහවුරු කොට නැත්නම්
ඒ ලෝගුව පූජක ලෝගුවක් මෙන්
හුදු ජන සම්මතවාදී ලෝගුවක් වෙනවා.
වෛද්‍යවරුන්ගේ ලෝගුවත් එවැන්නක්.

සමාජය ඉදිරියේ
වෛද්‍යවරයා කුමන තත්වයක් දැරුවත්
නීතිය ඉදිරියේ ඔබ පත්ව ඇත්තේ
ප්‍රමිති නිර්ණායක රහිතවයි.

වෛද්‍යවරයාගේ ප්‍රමිතිය නීතිය පිළිගන්නේ නෑ.

එවැන්නෙක් ප්‍රතිශක්තිය ගැන දක්වන මතය
විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද?
එන්නතක් වැරදී
ළදරුවෙක් මිය ගිය විටක
ඒ දරුවාගේ දෙමාපියන් විසින්
"එන්නත දුන් වෛද්‍යවරයාට
නෛතික ප්‍රමිතියක් නැත" යන කරුණ මත
උසාවියක නඩුවක් පැවරුවහොත්
වෛද්‍යවරයා මුහුණ දෙන තත්වයට
නෛතික පිළියම කුමක්ද?