20170612

"අපේ රටේ මුදලට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්." -GMOA සහ වෛද්‍ය සිසුන්


ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙ
ප්‍රමිතියක් නෑ.


"අපේ රටේ මුදලට
වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්."

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ
වෛද්‍ය පීඨ අටේම සිසුන් මේ විශ්වාසයෙන්
දැඩි විරෝධයක ඉන්නවා.

මුදල් තියන කෙනෙකුට
වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවනි නම්
එකම හේතුවයි තියෙන්න පුලුවන්.
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙ
ප්‍රමිතියක් නෑ.

ප්‍රමිතියක් තියන වෛද්‍ය සභාවකින්
සුදුසුකම් නැති වෛද්‍යවරු බිහිවෙන්න
විදියක් නෑ.

ඔවුන් කියන්නෙ
වෛද්‍ය සභාවෙ ලියා පදිංචිය ගත්තොත්
වෛද්‍යවරයෙකුගෙ ප්‍රමිතිය නැති කෙනෙකුට වුණත්
අපේ රටේ වෛද්‍යවරයෙක් විදියට හැසිරෙමින්
ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියනවා.

අපේ රටේ හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම
රෝගීන් හමුවෙන්නෙ වෛද්‍ය සභාව හරහා
වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වීමෙන්.

මේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන තැනදි
නුසුදුස්සන් ඉවත් කරන්න
වෛද්‍ය සභාවට ඇති හැකියාව
සයිටම් විරෝධීන් සැක කරනවා.

රජයේ වෛද්‍ය පීඨ අතුරෙනුත්
ප්‍රමිතියෙන් අඩු පීඨවල ඉගෙනගෙන
වෛද්‍ය සභා ලියා පදිංචිය ලැබූ නමුත්
ප්‍රමිතිය බාල වෛද්‍යවරුන්
ඔවුන් අතර ඉන්නවා විය යුතුයි.

රෝගීන්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලන නමුත්
රජයේ වෛද්‍යවරුන්
එකම කල්ලියක සාමාජිකයන් නිසා
ඔවුන්ව රැකගන්නත් සිදු වෙලා ඇති.

මේ වගේ ප්‍රශ්න නැත්නම්
නුසුදුසු සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන්ට
වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙන දොරටු
ශක්තිමත් නොකර අහෝසි කරන්නට
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය
වෙහෙසෙන්නෙ ඇයි?

සයිටම් ප්‍රමිතිය නෑ කියා කිව්වාට
බොහෝ රජයේ වෛද්‍ය පීඨවලට වඩා
සයිටම් ප්‍රමිතිය හොඳ නිසාද?

සයිටම් විරෝධය
හැම අතින්ම පුස්සක් බවට පත් වෙලා
ගංවතුරෙ ගහගෙන යන
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට
බොරු පිදුරු ගහක් හොයාගෙන
එල්ලෙන්න සිදු වෙනවා.

දැන්වත් ඍජුව ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න.

සයිටම් සිසුන්ට
නිදහසේ ඉගෙන ගන්න දෙන්න.
සායනික පුහුණුවත් ලබන්න දෙන්න.

වෛද්‍ය සභාව හරහා
වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු  වෙන දොරටු
ඉතාම ශක්තිමත් කරන්න.

නුසුදුසු සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් මෙන්ම
රජයේ පීඨවලින්ත් එන උපාධිධාරීන්
සුදුසුකම් අනුව දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කරලා
නුසුදුස්සන් ඉවත් කරන්න.
ප්‍රමිතය පිළිබඳව කවුරුත් එකඟයි.