20161004

පන්සිල් රැකීමෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද?පන්සිල් රැකීමෙන් නිවන් දකින්න බැහැ.

ඒත්
පන්සිල් නොරකින කෙනෙක් යන්නෙ
නිවන් මගෙන් ඈතට.
පන්සිල් සමාදන් වෙන කෙනෙක්
පන්සිල් රකින කෙනෙක් බවට පත්වෙන්නෙ
ඔහු ඒ සීලය රකින මොහොතෙයි.

ඔහුට සතෙක් මරන්න හිතෙද්දි
තමන් සිල් සමාදන් වුණ බව සිහිවෙලා
සතා මරන්න සියලු පහසුකම් තියෙද්දි
හිතේ ආවේගය මැඩගෙන
තමන් දමනය කරගෙන
සතා මැරීමෙන් වළකින මොහොතෙ
ඔහු සීලය රකින සිල්වතෙක් වෙනවා.
එතෙක් ඔහු පන්සිල් සමාදන් වූ කෙනෙක් පමණයි.

ඒ උතුම් මොහොතෙදි
නිවන් මග ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වෙන
ශ්‍රද්ධාව
වීර්යය
සතිය
සමාධිය
ප්‍රඥාව
ඔහු තුළ පහලවෙනවා.

පරපණ නැසීමක්, සොරකමක් ආදිය
කරන්න හිතන කෙනෙක්
පන්සිල් පිළිබඳ විශ්වාසයෙන්
ආත්ම දමනය කරගෙන
ඒ ශීලය රැකගන්නා මොහොතෙ
ඔහු නිවන් මගට යොමු වෙනවා.

කාමච්ඡන්දය ව්‍යාපාදය ආදී
නීවරණයකට වහල්වීමෙන් බිඳෙන්න යන සීලය
ආත්ම දමනයෙන් රකින්නා තුළ
ශ්‍රද්ධාව
වීර්යය
සතිය
සමාධිය
ප්‍රඥාව
අංග පහම
ඒ මොහොතෙ වැඩෙනවා.

ඒ මොහොතෙ පහළ වෙන ප්‍රඥාව
පෝෂණය කිරීමෙන් ඔහු නිවන දෙසට
කෙමෙන් ළං වෙනවා.


https://www.scribd.com/document/83670891/%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%9A-%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%A0-%E0%B6%A0-%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AD-%E0%B6%BB%E0%B6%BA