20160416

ප්‍රායෝගික විපස්සනා අත්දැකීමක්.


අද මගේ දකුණු අත
පණ නැති ස්වභාවයක් දැණුනා.
ඒ අතේ දැනෙන වේදනා
වම් අතේ වේදනා සමග සැසඳුවාම
දකුණු අතේ
හිරිවැටුණ ස්වභාවයක් දැණුනා.
මෝහ සංස්කාර...
අදුක්ඛමාසුඛ වේදනා....හිරිවැටුණ ස්වභාවය...

මෝහ සංස්කාර නිසා
ඒ දැනෙන
හිරිවැටුණ ස්වභාවය
අදුක්ඛමාසුඛ වේදනා ගැන
ටික වෙලාවක් සිහියෙන්-උපේක්ෂාවෙන් ඉඳලා
නැවත වැඩට යොමුවුණා.
දැන් ඒ අතේ කැක්කුම් වැනි වේදනා දැනෙනවා.

හැම වෙලාවෙම කය පිළිබඳව
සිහිය පවත්වා ගන්න තරම්
මගේ පුහුණුව ප්‍රමාණවත් වෙලා නැහැ.
අද වෙනතුරු
අත පිළිබඳව සිහියෙන් තොරව
වැඩ කටයුතු කරද්දී
අතේ ඇතිවෙන වේදනා
මට නොදැණුන නිසා
අතේ පේෂි වල කාය සංස්කාර විදියටත්
අතට සම්බන්ධව මොළයෙ සහ ස්නායු වල
චිත්ත සංස්කාර විදියටත්
එක් රැස්වෙනවා.

සිහිය තිබුණා නම්
වැඩ කරන විට දැනෙන දුක්ඛ වේදනා විදියට
ද්වේශ සංස්කාර ඇති කළ යුතුව තිබුණ ඒ වේදනා
දැන් විඥාණයෙ රැස් වෙලා තියෙන්නෙ
අදුක්ඛමාසුඛ වේදනා මූලික
මෝහ සංස්කාර විදියටයි..

දැන් මෝහය දැනෙන අතට සිහිය අතට යොමු කළාම
ඒ හිරිවැටීම් වගේ පෙණුන

මෝහ සංස්කාර නිදහස් වෙලා
ඒ සංස්කාර වල මූලික ස්වභාවය වන

ද්වේශ සංස්කාර
කැක්කුම් විදියට මතු වෙනවා.
සංස්කාර වල ස්වභාවය
ඉපදුණොත් වැය වීමයි.
ඉපදුණොත් නිරුද්ධ වෙනවා.

උප්පාද වය ධම්මිනෝ
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති.

මේ දැනෙන කැක්කුම් වලට උපේක්ෂාව නැත්නම්
අලුත් ද්වේශයක් හිතේ උපදිනවා.
ඒ ද්වේශයත් විඥාණයෙ රැස් වෙනවා.

මේ අවස්ථාවෙදි හැම කෙනෙක්ම කරන්නෙ
නිර්වින්දනයට යොමුවීමයි.
ඔසුවක් සොයා ගියොත් ලැබෙන්නෙත් නිර්වින්දකයක්.

අතේ දැනෙන වෙනස්වීම ගැන
සිහියෙන් - උපේක්ෂාවෙන් සිටීමෙන්
ඒ සංස්කාර නිරුද්ධ වෙලා
සිතෙත් කයෙත් අදාළ ප්‍රදේශ
පිරිසිදු වෙනවා.
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති.

දැන් දකුණු අත වම් අතට වඩා හොඳින් දැනෙනවා.
වමත පිළිබඳව සිහියෙන් සිටීමෙන්
ඒ ක්‍රියාවලියම වම් අතෙත් සිදු වෙයි.

මේ අත්දැකීම
දස දින විපස්සනා පුහුණුව
එදිනෙදා ජීවිතය තුළ
ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන
එක විදියක්.

බුදු දහම
අකාලිකව, විඳ පසක් කළ හැකි දහමයි..

===============================
ව්‍යාජ රහත් සිරිධම්මගේ
ගෝලයෙකු විසින් නිර්මාණය කොට
ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයට මුදා හළ පැරඩියකි මේ.

වී එෆ් එම් ගුවන්විදුලියේ
සම්මාදිට්ඨි වැඩ සටහනට සහභාගි වූ

ව්‍යාජ රහත් සිරිධම්ම
මේ පිළිබඳව ආවේගශීලීව අදහස් පළ කළ බව
ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය තුළ සංවා
යට බඳුන් විය.


මේ පැරඩියට අදාළ සිදුවීම් මාලාව පිළිබඳ
වෙනත් සටහන්.
.
මං කාටවත් බය නෑ.
මං සියල්ලන්ටම අභියෝග කරනෝ.
-සිරිධම්ම
.
 සිරිධම්මගේ අභියෝගය කොන්දේසි සහිතව පිළිගනිමි.