20170527

මැති ඇමතිවරු සුපිරි වාහන ගැනීම වරදක්ද?


මැති ඇමතිවරු
මේ ගංවතුර කාලෙත්
සුපිරි වාහන ගැනීම වරදක්ද?

මැති ඇමති වරුන්ට කැමති දෙයක් කරන්න
රටේ නීතියෙන් අවසර දීල තියෙන්නෙ
ඔවුන්ට රටේ ජනතාවට පහසුකම් දෙන්න
හැකියාව ලැබෙන විදියටයි.

පට්ටියක ඉන්න හරකුන්ට නැති නිදහසක්
පට්ටිය පාලනය කරන ගොපල්ලන්ට
ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ලබා දීම සිරිතක්.

හරකුන්ගෙ ගාල සකස් කරලා
තණකොළ ටික පුන්නක්කු ටික
පට්ටියටම සාධාරණව ලබා දීම
ගොපල්ලන්ගෙ වගකීම සහ යුතුකමයි.

ගොපල්ලා මිනිසෙක් නම් මේ ක්‍රියාවලිය
නිසියාකාරව කරගන්න රටකට පුලුවන්.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නෙ
පට්ටියෙ ඉන්න බහුතරයක් හරකුන්ගෙ කැමැත්තට
තමන්ගෙ හිත සතුටු කරන ප්‍රිය ජනක හරක්
පාලකයන් විදියට පත් කරගැනීමයි.

පාලක හරකුන්ට
හරකෙකුගෙ අවශ්‍යතා ඉක්මවා
හිතන්නට නොහැකි නිසා
පාලක හරක් ටික හිතන්නෙ
තමන්ගෙ තණකොළ ටික, පුන්නක්කු ටික,
නිදාගන්න පිදුරු ගොඩ ගැන විතරයි.

හරක් පට්ටිය පාලනය කරන ගොපළු රැළට
ගොපළු මිනිස්සු ගොපල්ලන් ලෙස පත්වෙන දිනක්
අපට නම් කවදාවත් එන්න විදියක් නැහැ.

රටේ වාසනාවකට
ගොපළු මිනිසෙක් අපි අතරෙ බිහි වුණොත්
ගොපළු හරක් ටික අනින්න කලින්
රැළේ හරක්ම මිනිසාට ඇනලා මරනවා.

කාලෙන් කාලෙට පාලකයන් විදියට
හරක් පත්කරගන්නා ඡන්ද දායක හරක්
ඊ ළඟ මැතිවරණය වෙනතුරු උම්බෑ කියනවා.

මැතිවරණයෙන් මැතිවරණයට
හරක් සෙට් දෙක මාරු වෙනවා විතරයි