20150701

කුඩා බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය PDF සංස්කරණය -පහසුවෙන් බාගත කරගැනීමට
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ PDF සංස්කරණය
file size කුඩා වන සේ සකසා
download කිරීම හා පාවිච්චිය පහසු වන සේ සකසා ඇත.

ත්‍රිපිටකයේ මුළු සයිස් එක 900 MB පමණක් වන අතර,
සූත්‍ර පිටකය 540 MB පමණක් වන බැවින්
CD එකකට කොපි කර බෙදා හැරිය හැකිය.

   සූත්‍ර පිටකය 
https://www.mediafire.com/folder/wez26c0668l89

   විනය පිටකය
https://www.mediafire.com/folder/3a887aysoyrdh

 අභිධම්ම පිටකය
https://www.mediafire.com/folder/5o72nr9h2pku2

සියලු පොත් 
බාගත කර ගැනීමට,
උඩින්ම ඇති checkbox එක ක්ලික් කර 'Download' බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

To download all files,
select all files by clicking the topmost check box and
click the 'Download' button.


තුන් පිටකයම (අටුවා හා ටීකා සමග)
https://www.mediafire.com/folder/najd8hdk6bqqf
 -----------------------------------------------------------------------

ධර්ම දානය කළ පින්වත් ශ්‍රාවක
path.nirvana@gmail.com
 -------------------------------------------------------------------

මේ පණිවිඩය share කර ඔබත් ධර්ම දානයෙහි යෙදෙන්න..
http://1.bp.blogspot.com/-HoIAiWaalmg/U8UwPG-Rm5I/AAAAAAAAYLA/XpEWTOudDHw/s1600/fb-.png


2 comments: