20160302

ත්‍රිපිටකය - සූත්‍ර නාමාවලිය

මේ පිටුව යොමුවක් පමණකි.


කාරුණික නිවේදනයයි!
දැනට වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇති සූත්‍ර දේශනා මෙහි දිස්වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


ත්‍රිපිටකය

No comments:

Post a Comment