20170628

මා ලියන්නේ මුදලටද?


https://www.facebook.com/groups/slpolls/permalink/1355775734476074/
ඔබ හිතන්නේ කොහොමද?
ඔබට මේ ප්‍රශ්නය අදාළ නම් හිතන දේට ඡන්දය දෙන්න.

.
මිනිස්සුන්ට මුදල් ගෙවා පෝස්ට් ලියවා ගත හැකියි කියා
සයිටම් විරෝධීන් බොහෝ දෙනෙක් තදින් විශ්වාස කරනවා.
ඔවුන් එසේ සිතන්නේ කෑදර කම නිසාද?
දුප්පත් කම නිසාද?
.
මුදලට ලියනවා කියා
ලියන දේ පසුපස තියන හැඟීමේ අගය
බාල කරන්නද?
.
සයිටම් විරෝධීන්
මුදලට වැඩ කරන අය නොවෙන බව පෙනෙනවා.
ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක්
නිකන් ඔහේ කියවන අය බව පෙනෙනවා.
ඔවුන්ට මුදල් ගෙවන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
ඔවුන් මන්ද බුද්ධිකයන් විය යුතුයි.
හිස් අදහස් වලට මුදල් ගෙවන්නේ නෑ.
.
මා මුදලට ලියනවා කියා කෙනෙක් කියද්දී
මට සියුම් සතුටක් තෘප්තියක් ඇති වෙනවා.
මා ඒ අදහස දකින්නේ ප්‍රසංශාවක් වගෙයි.
.
මුදල් ගෙවා කෙනෙකුට කියා
ප්‍රසිද්ධ අදහසක් ලියා ගන්නට
ඔහුගේ අදහස, ශෛලිය, සිදුවෙන වෙනස
වටිනාකමක් තිබෙන මට්ටමේ විය යුතුයි.
.
මම වෙළඳ ප්‍රචාරණය
මුදලට, රැකියාවට කළ කාලයක් තිබුණා.
මට එය එදා ලැජ්ජාවක් වුණේ නෑ.
අදත් මුදලට මේ කරන දේ කළත්
මට ලජ්ජාවක් නෑ.
.
මා මේ කරන දේට මුදල් ගෙවනවා
කියා ඔබ සිතනවා නම් සිතන්න.
මුදල් ගෙවන්නෙ නෑ
කියා ඔප්පු කරන්නට මටත් බෑ.
මුදල් ගෙවනවා
කියා ඔප්පු කරන්නට ඔවුන්ටත් බෑ.
ඒ සැකය එසේ තිබුණාවේ.
.
මා ලියන්නේ මුදලට වුවත් නැතත්
මා ඉදිරිපත් කරන්නේ අදහසක්.
ඒ අදහස කාට හෝ පහළ විය යුතුයි.
.
මා මුදලට වැඩ කරනවා නම්
ඒ අදහස මගේ බොස්ට අයිති එකක්.
නැත්නම් මේ මගේම අදහස්.
.
අදහසේ හිමි කරු කවුරු වුණත්
අදහස නිවැරදි නම් අදහස ගන්න.
නැත්නම් ඉවත් කරන්න.
.
ගමන කුමක් වුවත්
අවසන් විය යුත්තේ එතැනින්.
''''''''''''''''''''''''''''''

No comments:

Post a Comment