20150702

දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද නැද්ද?


දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද නැද්ද
කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නෙ..
හොඳින් හෝ නරකින් ජීවත් වෙන්න
දෙවියො ඉන්න එක හෝ නැති එක
අදාළ කරගැනීමයි..

ඔබ ඉන්න විදිය තමයි ඔබට බලපාන්නෙ.

ඔබ හොඳ නම්
දෙවියො හිටියත් එකයි නැතත් එකයි..
ඔබ නරක නම් ඒත් එහෙමයි..

ඔබට විඳින්න වෙන්නෙ
ඔබේ හොඳ හෝ නරකම තමයි..

හොඳින් ඉන්න ඕන කියල හිතන නරක මිනිස්සු
දේව ආකල්පය කිහිලි කරුවක් කරගෙන
තමන්ගෙ ගමන යනවා.
ඒ ආකල්පය නැත්නම් ඔහු නරක මිනිහෙක්..

ඔබ හොඳ මිනිහෙක් නම්..
දෙවියන් කිහිලි කරුවක් කර නොගෙන
ඔබේ ගමන යන්න..

ඔබ නරක මිනිහෙක් නම්,
ඔබ කිහිලිකරුවත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම්..
මම ඔබෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි..  :)

No comments:

Post a Comment