20180622

අඩ නිරුවත් රුවක් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්......

. 
උපදින රාගයට උපේක්ෂාවෙන් විසීමයි,
නියම ක්‍රමය.

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane මේ රූපයෙන් 
රාගය උපදින්නෙ නැත්නම්
ඒ හිතේ තියෙන්නෙ මෝහය.

මෝහය කියන්නෙත් ක්ලේශයක්.
ඒත් හිත අපිරිසිදුයි.
උපදින රාගයට උපේක්ෂාවෙන් විසීමයි
නියම ක්‍රමය.

ඔහුගෙ සංවේදී බවත් තියනවා.
සිතුවිල්ලකින්වත් වරදක් වෙන්නෙ නෑ.Wikum Edirisinghe
Wikum Edirisinghe රාගය වැඩෙන සිත දෙස බලා සිටින්න එය උපරිම වන සැටිත් ක්‍රමයෙන් අඩුවන සැටිත් බලාසිටින්න
Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane .
සිත බලනවාට වඩා පහසුවෙන්
කයත් වේදනාත් දකින්න පුලුවන්.

එවිට සිත ශූන්‍යයි..
Manage

Wikum Edirisinghe
Wikum Edirisinghe පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න.
Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane .
මේ රූපය බලද්දි රාගය ඉපදුණොත්
කයෙහි අදාළ වේදනා ඇති වෙනවා.

වේදනා දැකීමෙ සිහිය පුහුණු වුණාම
මේ වේදනා දකින්න පුලුවන්.
ඇත්තටම ඔබේ රාගය උපදින්නෙ
බාහිර රූපයට නොවෙයි.
ඔබ තුළ උපදින ප්‍රිය වේදනාවලටයි.
ඇසෙන් ස්පර්ශ කළ ඇය
කයින් ස්පර්ශ කරන්න ආසාවක් උපදින්නෙ
ඔබට ඒ වේදනා ප්‍රිය නිසයි.
කයෙහි ඇති වෙන වේදනාවලට
උපේක්ෂාවෙන් සිහියෙන් ඉන්නවා නම්
මේ අරමුණ ඉවත් වෙනවා.

ඔබ මෝහයට වැටෙන්නෙත් නෑ..
ඔබ කයෙහි වේදනා ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා.
සිත ශූන්‍යව පවතිනවා.

Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane ස්වාභාවිකව 
හිතේ උපදින රාගය උල්පතක් වගෙයි..
හිඳෙන්නත් පුලුවන්.


මානසිකව සැලසුම් කරමින්
චිත්ත රූපයට පණ දෙමින්
පෝෂණය කරන කාමය තමයි
ස්ත්‍රී දූෂණවලට පවා
මග සකස් කරන්නෙ.
Manage

Wikum Edirisinghe
Wikum Edirisinghe ඇසෙන් ස්පර්ශ කල ඇය කයෙන් ස්පර්ශ කරන්න මුලින්ම ආශාව එන්නේ සිතට නෙවෙයිද
Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane සිතට ඒ රූපය එන්නෙ කෙලින්ම නොවෙයි...
ඇස ස්පර්ශකිරීමෙන් එන වේදනාව
සංඥාවෙන් ප්‍රිය වශයෙන් හඳුනාගන්නවා...

රාග සංස්කාරය උපදින්නෙ ඊට පස්සෙයි..
ඵස්ස, වේදනා, සංඥා, සංඛාර...
Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane මනස තියෙන්නෙ භෞතික රූපයට පසුපසින්..
Manage

Wikum Edirisinghe
Wikum Edirisinghe සිතිවිලි දැකීම පහසු අයෙකුට එය එසේ කිරීම වැරදීද
Manage

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane සිතුවිල්ල කියන්නෙ
ඔබේ අත්දැකීම් කොටසක් විතරයි.
වේදනාව තමයි සිතුවිල්ලෙ මුල..

යෝනි සෝමනසිකාරය වෙන්නෙ
ස්පර්ශයෙ, වේදනාවෙ සිටම දැකීමෙන්.
යෝනිය සිත නොවෙයි.
යෝනිය ඇසයි..

සිතුවිල්ලක් කියන්නෙ කළල රුවක්....
වේදනාව දකින්නා තුළ
පිළිසිඳ ගැනීමක්වත් නෑ..
කළල රුව මවන්නෙ වේදනාවමයි.
Manage

Wikum Edirisinghe
Wikum Edirisinghe හ්ම් හ්ම්ම්....ස්තූතියි
Manage
No comments:

Post a Comment