20170512

රජයේ වෛද්‍ය පීඨවලට සිසුන් තෝරන එකම ක්‍රමය කුසලතා අනුපිළිවෙල නොවෙයි."රජයේ වෛද්‍ය පීඨවලට
සිසුන් තෝරගන්නා එකම ක්‍රමය
කුසලතා අනුපිළිවෙල නොවෙයි.

කුසලතා අනුපිළිවෙළ අනුව සිසුන් තේරීම
රජය භාවිතා කරන එක ක්‍රමයක්.
කුසලතාවය අනුව සියයට හතලිහක් තෝරනවා.

කුසලතා අනුපිළිවෙළ තෝරද්දි
ලකුණු ලැයිස්තුවේ ඉහළම සිටින සිසුන්
480ක් පමන තෝරා ගන්නවා.

දිස්ත්‍රික් කෝටාක්‍රමය  තවත් විකල්පයක්.
සියයට පනස් පහක් ඒ අනුව තෝරනවා.
දිස්ත්‍රික්කවල ජන අනුපාතය අනුව
ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල පහසුකම් අනුව
එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයට නියම කරන
Z අගය අනුව සිසුන් 550ක් තෝරනවා.

දිස්ත්‍රික් කෝටා ක්‍රමය
රජය භාවිතා කරන දෙවෙනි විකල්පයයි.

රජය භාවිතා කරන තුන් වෙනි විකල්පයෙන්
අතිදුෂ්කර පළාත් වල සිසුන්
සියයට පහක් තෝරා ගන්නවා.

ජාතික මට්ටමේ කුසලතා දැක්වූ
අවම සුදුසුකම් සහිත අයත්
කිහිප දෙනෙක් තෝරාගන්නවා.
ඒ සඳහාත් ඉල්ලුම් පත්‍ර 500ක් පමණ
ලැබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

රජය භාවිතා කරන එක විකල්ප ක්‍රම

40%  
ලකුණු අනුව කුසලතා අනු පිළිවෙළට

55%
ජන අනුපාතය සහ පහසුකම් අනුව

05%
අති දුෂ්කර පළාත් වල සිසුන්

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක්
ජනසතු කිරීමෙන් පසුව සිසුන් තේරීම
නැවතත් මේ පැරණි විකල්ප ධාරාවන්ටම
සීමා වෙනවා.

මේ අනුව සුපුරුදු විදියටම
තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිසුන්
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට කුසලතා ඇති නමුත්
ඒ විකල්ප මාර්ගවලට සුදුසුකම් නැතිව
අතරමං වෙනවා.

සමහර වසරක
ඔවුන් අතරෙනුත් 1800ක් පමණ
කුසලතා අනුව ඉහළින් සිටි නමුත්
දිස්ත්‍රික් කෝටා
විකල්ප ක්‍රමවලට තේරීමේදී
අවස්ථාව අහිමි වෙන සිසුන්.

කුසලතාවය අනුව සිසුන් තෝරා ගැනාම
රජය භාවිතා කරන එක විකල්පයක් පමණයි.

කුසලතා ඇති සිසුන් අතරෙන්
දුශ්කරතා සහ ජන අනුපාතය අනුව
තවත් සිසුන් පිරිසකට අවස්ථාව ලබා දීම
තවත් විකල්පයක්.

ඒ ක්‍රමයෙන්
වෙනස් වූ විකල්ප ක්‍රම අවශ්‍යයි.
ස්වකීය වියදමෙන්, බැංකු ණය මගින්,
අනුග්‍රාහක සමාගම් මගින් වියදම් සොයාගෙන
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන විකල්ප
රටකට අවශ්‍යයි.

කුසලතා ඇති සිසුන් සිය වියදමෙන් හෝ
වෙනත් මාර්ගයකින් ලබෙන මුදලින්
ගෙවා ඉගෙන ගත හැකි විකල්පයක්ද
රජය විසින් සපයා ඇති නමුත්
ඒ විකල්පය අපේ රටේ සිසුන්ට නොව
විදේශික සිසුන්ට පමණයි.
.
රජයෙන් විදේශිකයන්ට දෙන අවස්ථාව
ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට ලබා දෙන්නට
පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල බිහි වූ විට
ඉහළ කුසලතා ඇතිව අතරමං වෙන
බොහෝ සිසුන්ට වෛද්‍යවරු වීමට
හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ
හතරවෙනි විකල්පය වන
කුසලතා ඇති සිසුන්ට මුදලට
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය අහෝසි නොකළ යුතුය.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා අවශ්‍ය
අධ්‍යාපනික කුසලතාවයත්
වියදම් කිරීමට මුදලුත් ඇති සිසුන් පිරිසකට
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලැබීමට මග විවර වී
තව තවත් වෛද්‍යවරුන් බිහිවීම නිසා
දැනට ඉන්නා රෝගීන් ගහණය බෙදී ගොස්
අද සිටින වෛද්‍යවරුන්ගේ ආදායම අඩුවීම
වළක්වා ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස
පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ඇතිවීමට ඇති
අවකාශ අහුරා දැමීමට ක්‍රියා කිරීම
වෛද්‍යවරුන්ට සහ වෛද්‍ය සිසුන්ට
කිසිසේත් නොසෑහෙන
පහත් මට්ටමේ ප්‍රවණතාවයක්.


No comments:

Post a Comment