20170331

ධර්ම මාර්ගය ඇරඹෙන්නෙ ආනාපාන සතියෙන්...


කය නොදැක
ධර්මය දකින ක්‍රමයක්
බුදු දහම තුළ නෑ.

දේශනාවකින් ධර්මය දකින්න පුලුවන්,
පොතපතෙන් ධර්මය දකින්න පුලුවන්,
කියා සරලව හිතන අයට
බුදුන් වහන්සේගෙන් අවවාදයක්.

"මේ අපවිත්‍ර කය දැකීමෙන්
ධර්මය දකින්නා තමා දකී.
පටිච්ච සමුප්පාදය දකින්නා
ධර්මය දකී."

ධර්ම මාර්ගය ඇරඹෙන්නෙ
ආනාපාන සතිය මගින්
සමස්ත කයටම සංවේදී වීමෙන්.

පටිච්ච සමුප්පාදය දකින්නත්
කය දකින්නම වෙනවා.
අන් සියල්ලම සිතින් දැක්කත්
වේදනාව තණ්හාව වෙන විදිය දකින්න
කය දැකිය යුතුමයි.

කායානුපස්සනාවෙන්,
වේදනානුපස්සනාවෙන්
සිහිය දියුණු වෙනවිට
සමස්ත පටිච්ච සමුප්පාදයම
කය තුළ දකින්න පුළුවන්.

ඉමිනා "පූතිකායෙන පස්සෙන"
සො ධම්මං පස්සති, සො මං පස්සති
සො පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති
සො ධම්මං පස්සති

No comments:

Post a Comment