20151215

ලිස්සා නොවැටෙන්නට සමබරතාවයෙන් ඇවිදින්න...


“I slipped out 
in the bathroom of a Parisian hotel and hit my head. 
I was in coma for about three days, and
 when I woke up, 
one half of my body was paralyzed.”
―Donald O'Brien
Euro Trash Cinema magazine interview (March 1996)

නාන කාමරයෙහි ලිස්සා වැටී
අංග විකල වූවන් විරල නැත.
මිය ගිය අයද අප දනිමු.

මෙවැනි අනතුරුවලින් වැළකීමට...
විලුඹ පළමුව බිම තබා ඇවිදීම
උපකාරී විය හැක.
මෙම ක්‍රමය බුදුන් වහන්සේ
භික්ෂූන්ට අනුදැන වදාල විනයක් බව
අසා ඇත්තෙමි..
විලුඹ පළමුව බිම තබා ඇවිදීම
සිරිතක් ලෙස පුරුදු කිරීම
වඩාත් සුදුසුය.


අපිට පයේ ඇඟිලි තුඩු
බොහෝ ඈතින් තියන්න පුලුවන්.
අපි හදිස්සියට ඇවිදිනකොට
ශරීරයේ සමබරතාවය බිඳෙන දුරකින්
අඩිය තියන්න ගිහින්
පහසුවෙන් ලිස්සලා වැටෙන්නෙ ඒ නිසයි..
මේ විදියට
විලුඹ පළමුව බිම තියනකොට
අපිට උවමනා වුණත්
ශරීරයේ සමබරතාවය බිඳෙන දුරකින්
පහසුවෙන් අඩිය තියන්න බැහැ..

No comments:

Post a Comment