20150408

නිරාගමිකයන් බිහිකිරීම ලාභදායී ව්‍යාපෘතියක්..
ආගමිකයන් ආවේග ශීලී වුණාම
ඒ ආවේග වලින් මිදෙන්න
හිතට සැනසීම ලබාගන්න
ඔවුන් සිද්ධස්ථානයට
පූජකයන්ට වැය කරන
දන් දෙන මුදල අල්පයි.නිරාගමිකව ජීවත් වෙන අය
ආවේග ශීලී වුණාම
ඒ ආවේග නිසා රෝගී වුණාම
ඒ දුක් වේදනාවන්ගෙන් සැනසීම ලබන්න
මත්පැන් බෝතලයට, දුම්වැටියට..
ප්‍රියසාදවලට, විනෝද ගමන් වලට,
දොස්තරලාට, නිදි බෙහෙත් වලට,
නිර්වින්දක වලට, උත්තේජක වලට
වියදම් කරන මුදල අසීමිතයි.නිරාගමිකයන්ගෙ වැරදි දිවිපෙවෙත නිසා
කායික රෝග මානසික රෝග හදාගෙන
දොස්තර වරුන්ගෙ පිහිට සොයා ආවම
ඔවුන් සහ ෆාමසි කරුවන් ගරන මුදල
තැබෑරුම්කරුවන් ගරන මුදල
පූජකයන් ගරන මුදලට වඩා
සිය දහස් ගුණයකින් වැඩියි.

රෝගීන් පෝලිම දැක්කාම
එයින් සතුටුවෙන දොස්තර වරු
ආගමිකයන් සැනසිල්ල ලබනවාට අකමැතියි.
ඔවුන් නිරාගමික කළොත්
ඒ පිරිසත් අර පෝලිමට එකතු වෙනවා.
දොස්තරට අලුත් ගෙයක්, අලුත් වාහනයක්
ලබාගන්න පොටක් පෑදෙනවා.
මිනිසුන් නිරාගමික කිරීම
ඔවුන්ගේ දුක් කරදරවලින් මුදල් ගරන
තැබෑරුම් කරුවාට, දොස්තරට,
නීතිඥයන්ට සහ අනෙකුත් අදාළ ව්‍යාපාරිකයන්ට
මුදල් ගැරීමේ ව්‍යාපෘතියක්..

No comments:

Post a Comment