20150331

කම් සුවයෙහි නොඇලී කම් සුව විඳිය හැකිද?[[[ ඔබ රතිසුව විඳින්නේ නොඇලීද ?]]]

රති සුවය පමණක් නොව ඕනෑම කාමයක් විඳින විට
එහි නොඇලී වෙසෙන්නට බුදු දහමෙහි ක්‍රම 3ක් තියනවා.

අවම වශයෙන් දස දෙනෙක් ඉල්ලා සිටියහොත්
ශක්තිප්‍රමාණයෙන් පරිවර්තනය කර පළ කරනවා.

============================================
පළමු ක්‍රමය
සුඛං වෙදනං වෙදියමානො
‘සුඛං වෙදනං වෙදියාමී’ති පජානාති.

සාමිසං වා සුඛං වෙදනං වෙදියමානො
‘සාමිසං සුඛං වෙදනං වෙදියාමී’ති පජානාති,

ඉති අජ්‌ඣත්‌තං වා වෙදනාසු වෙදනානුපස්‌සී විහරති,
බහිද්‌ධා වා වෙදනාසු වෙදනානුපස්‌සී විහරති,
අජ්‌ඣත්‌තබහිද්‌ධා වා වෙදනාසු වෙදනානුපස්‌සී විහරති.
සමුදයධම්‌මානුපස්‌සී වා වෙදනාසු විහරති,
වයධම්‌මානුපස්‌සී වා වෙදනාසු විහරති,
සමුදයවයධම්‌මානුපස්‌සී වා වෙදනාසු විහරති.
‘අත්‍ථි වෙදනා’ති වා පනස්‌ස සති පච්‌චුපට්‌ඨිතා හොති

යාවදෙව
ඤාණමත්‌තාය
පටිස්සතිමත්තාය.
අනිස්‌සිතො ච විහරති,
න ච කිඤ්‌චි ලොකෙ උපාදියති.
එවම්‌පි ඛො භික්‌ඛවෙ,
භික්‌ඛු වෙදනාසු වෙදනානුපස්‌සී විහරති.

දෙවෙනි ක්‍රමය
 සරාගං වා චිත්‌තං සරාගං චිත්‌තන්‌ති පජානාති,
වීතරාගං වා චිත්‌තං වීතරාගං චිත්‌තන්‌ති පජානාති.
ඉති අජ්‌ඣත්‌තං වා චිත්‌තෙ චිත්‌තානුපස්‌සී විහරති,
බහිද්‌ධා වා චිත්‌තෙ චිත්‌තානුපස්‌සී විහරති,
අජ්‌ඣත්‌තබහිද්‌ධා වා චිත්‌තෙ චිත්‌තානුපස්‌සී විහරති.

සමුදයධම්‌මානුපස්‌සී වා චිත්‌තස්‌මිං විහරති,
වයධම්‌මානුපස්‌සී වා චිත්‌තස්‌මිං විහරති,
සමුදයවයධම්‌මානුපස්‌සී වා චිත්‌තස්‌මිං විහරති.
අත්‍ථි චිත්‌තන්‌ති වා පනස්‌ස සති පච්‌චුපට්‌ඨිතා හොති,

යාවදෙව
ඤාණමත්‌තාය
පතිස්‌සතිමත්‌තාය.
අනිස්‌සිතො ච විහරති,
න ච කිඤ්‌චි ලොකෙ උපාදියති.
එවම්‌පි ඛො භික්‌ඛවෙ,
භික්‌ඛු චිත්‌තෙ චිත්‌තානුපස්‌සී විහරති.

තෙවෙනි ක්‍රමය
 සන්‌තං වා අජ්‌ඣත්‌තං කාමච්‌ඡන්‍දං
‘අත්‍ථි මෙ අජ්‌ඣත්‌තං කාමච්ඡන්‍දො’ති පජානාති,
අසන්‌තං වා අජ්‌ඣත්‌තං කාමච්‌ඡන්‍දං
‘නත්‍ථි මෙ අජ්‌ඣත්‌තං කාමච්ඡන්‍දො’ති පජානාති,
යථා ච අනුප්‌පන්‌නස්‌ස කාමච්‌ඡන්‍දස්ස උප්‌පාදො හොති තඤ්‌ච පජානාති,
යථා ච උප්‌පන්‌නස්‌ස කාමච්‌ඡන්‍දස්ස පහානං හොති තඤ්‌ච පජානාති,
යථා ච පහීනස්‌ස කාමච්‌ඡන්‍දස්ස ආයතිං අනුප්‌පාදො හොති තඤ්‌ච පජානාති.

ඉති අජ්‌ඣත්‌තං වා ධම්‌මෙසු ධම්‌මානුපස්‌සී විහරති,
බහිද්‌ධා වා ධම්‌මෙසු ධම්‌මානුපස්‌සී විහරති,
අජ්‌ඣත්‌තබහිද්‌ධා වා ධම්‌මෙසු ධම්‌මානුපස්‌සී විහරති,
සමුදයධම්‌මානුපස්‌සී වා ධම්‌මෙසු විහරති,
වයධම්‌මානුපස්‌සී වා ධම්‌මෙසු විහරති,
සමුදයවයධම්‌මානුපස්‌සී වා ධම්‌මෙසු විහරති
‘අත්‍ථි ධම්‌මා’ති වා පනස්‌ස සති පච්‌චුපට්‌ඨිතා හොති,

යාවදෙව
ඤාණමත්‌තාය
පතිස්‌සතිමත්‌තාය.
අනිස්‌සිතො ච විහරති,
න ච කිඤ්‌චි ලොකෙ උපාදියති.
එවම්‌පි ඛො භික්‌ඛවෙ,
භික්‌ඛු ධම්‌මෙසු ධම්‌මානුපස්‌සී විහරති
පඤ්‌චසු නීවරණෙසු.

3 comments: