20141230

නිවන - සරලයිවෙනස්වීම
සත්වයාගේ කයට දුකකි.

වෙනස නිසා ඇතිවෙන දුක් අතරෙන්
තෝරාගත් කොටසක් ප්‍රිය කරන සත්වයා
ඌ ප්‍රිය කරන දුක සැපක් ලෙස විඳියි.

 
ස්පර්ශ වූ යමක් නිසා
සත්වයෙකු තුල වෙනසක් සිදුවෙයි.

උගේ ශරීරයට ස්පර්ශය තොරතුරකි.
ඒ තොරතුර මනස දැනගත යුතුය.

ස්පර්ශය නිසා වේදනාව උපදී.

සත්වයා වේදනාව හඳුනාගනී.

උගේ කය විඳින දුක
වේදනාවෙන් පිළිබිඹු වෙයි.

කය විඳින දුක නිසා ඇතිවෙන වේදනාව
මනසට සංඥාවකි.

ඌ ඒ සංඥාව හඳුනාගන්නාවිට
සත්වයාගේ මනස තුල
සිදු විය හැකි වෙනස ආකාර තුනකි..
1, ඌට වේදනාව නොදැනේ..
2, ඌ වේදනාවට කැමතිය.
3, ඌ වේදනාවට අකමැතිය.

මේ අවස්ථා තුන තුලම දුක පවතී.

1, කයෙහි වෙනස දුකකි.
2, නිසල මනස වෙනස් වීම දුකකි.
3, නිසල මනස වෙනස් වීම දුකකි.
මේ තුනම නැති තැන ඇත්තේ නිවනයි.

1, කයේත් මනසේත් වෙනස්කම්
සත්වයාට දැනීමට නම්
ඌ කය ගැනත් වේදනාව ගැනත්
සිහිය පිහිටුවා ගත යුතුය.
2, ඒ දැනීම දුකක් නොවීමට නම්
ඒ වේදනාව හඳුනාගන්නා විට
කැමති හෝ අකැමති නොවී විසිය යුතුය.

තම කය හා සිත තුළ සිදුවෙන
සියලුම වෙනස්කම්
දැනෙන සත්වයෙක් ඒ සියලු වෙනස් කම් ගැන
කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තකින් තොරව
සිහියෙන් පසුවෙන විට
ඒ සත්වයා තුළ නිවන පවතී.

No comments:

Post a Comment