20141211

ජාතිවාදී ක්‍රිකට් මැච්


ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන කොට
මැච් එක බලන අය අතරෙ ඉන්න
මුස්ලිම් හා සිංහල ජාතිවාදීන්
මැච් එක බලනවාට වඩා
එකිනෙකාගෙ ජාතිවාදය දකිනවා..

මුස්ලිම් ජාතිවාදීන්
සිංහල ජාතිවාදීන් දකිනවා
ඔවුන් ගැන හිතමින් විඳවනවා.

සිංහල ජාතිවාදීන්
මුස්ලිම් ජාතිවාදීන් දකිනවා
ඔවුන් ගැන හිතමින් විඳවනවා.

ජාතිවාදීන් අනික් ජාතිවාදීන් සමග
මනසින් අඬදබර කරගනිද්දි
මැච් එක බලන අය
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව රස විඳිනවා.
වෙන දෙයක් දකින්නෙ නැහැ..

ඇත්ත දකින අය
මේ ජාතිවාදී දෙපිරිසත්
රස විඳින ක්‍රීඩා ලෝලී පිරිසත්
මැච් එකත්...
සියල්ලම දකිනවා.

හොඳම තැන එතැනයි..

1 comment: