20140214

බුදුපිළිම ටික නොතිබුණා නම්.....


බුදුපිළිම ටික නොතිබුණා නම්
බෞද්ධයො බහුතරයක්
බුදුන් වහන්සෙ ගැන දන්නෙවත් නැහැ..
පාරෙ බෝඩ් නැත්නම්
ජනපති කෙනෙක් ඉන්න බව
අපිට අමතක වෙනවා වගේ.

තමන්ට ප්‍රයෝජනයක් නැති කෙනෙක්
මතක් වෙන්න රූප අවශ්‍යයි.
රූප නැත්නම් අමතක වෙලා යනවා.
බහුතරයක් මිනිස්සු
බුදුන් වහන්සෙ කියන්නෙ
පිළිම වලට විතරයි.
බුදුන් වහන්සෙ කියන්නෙ
බෞද්ධයො බහුතරයකට
ප්‍රයෝජනයක් නැති කෙනෙක්

බුදු දහම හිමි මේ අයටයි කියල
බුදුන් වහන්සෙ ගුණාංග කිහිපයක්
දේශනා කළා.
ඒ ගුණාංග නැති අයට
බුදු දහමෙන් සිදුවෙන වෙනසක් නෑ.

මේ කියවන ඔබටවත්
බුදුන් වහන්සේ නිසා
ලැබුණ කිසිම දෙයක්
නැතුව ඇති.

ඒත් නිතර දෙවේලෙ
පිළිම හෝ රූප දකින නිසා
ඔබට බුදුන් වහන්සෙ
අමතක වෙන්නෙත් නෑ.

No comments:

Post a Comment