20130504

ගෘහස්ථ හිංසනය ගනුදෙනුවක් ...


ගෘහස්ථ හිංසනය
ගනුදෙනුවක් නොවේද?

දෙන්නෙක් එකට ගැටගැහුවාම
හිංසනය හැමවිටම
එක් පසෙකට විතරක්
සම්ප්‍රේෂණය වෙනවාද?

හිංසනය තනිකරම ශාරීරිකද?

ශාරීරික හිංසනය
මානසික හිංසනයක
ප්‍රතිඵලයක් නොවිය හැකිද?

No comments:

Post a Comment