20130205

විදසුන් වඩන්න කලින්


.
විදසුන් වඩන්න කලින්
මට තිබුණෙ වේදනා නොදැනෙන
හිස් ශරීරයක්.
තරහ ආව වෙලාවට
තරහ කයෙහි දැකලාම නැහැ
කියන්න පුලුවන්.,

දැන් මට තරහ ආව වෙලාවට
මුළු ශරීරයම වෙනස් වෙනවා.
ඒ දැනෙන වේදනා පෙනෙනවා..
හරියටම වචනයෙන්
කියන්න අපහසුයි..
හොඳම දේ තමයි
ඔබට තරහ ආව වෙලාවට
තමන් දිහා බලන එක.

සිහියත් උපේක්ෂාවත් තිබුණොත්
ඒ තරහ මම
රන කියන දේ
වෙනස් කරන්නෙ නැහැ.

ඒ දැනෙන වේදනා පෙනෙනවා..
ඒත් අනිත් පැත්තෙ ඉන්න කෙනා
කරපු දේ ගැන අදහස කිව්වට
එයින් මම විඳින දේට
ඔහු වගකිවයුතුයි සිතෙන්නෙ නැහැ.

මම ඔහු සමග ගැටෙන්නෙ
මේ වෙනස් වීමට
ඔහු වගකිවයුතුයි කියල
හිතුවොත්...

අදහස් සමග දිගින් දිගට ගැටුණට
පු
ද්ගලයට නින්දා අපහාස කරන්න
රිදවන්න හිතෙන්නෙ නැහැ.

මේ දැනෙන දේ සම්පතක්
කියල මම දන්නවා.මේ මතු වෙන්නෙ සංස්කාර

වැය වීම සංස්කාර වල ධර්මතාවයයි.
වැය වීම-නිරුද්ධ වීම  වෙන්න නම්
සංස්කාර ඉපදිය යුතුයි.
 
උපදින සංස්කාර වේදනා විදියට
ප්‍රකට වෙන කොට
ඒ අත්දැකීමට උපෙක්ෂාව තියනවා නම්
සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා.

No comments:

Post a Comment