20130128

අද සසුනපිළිමයකින් සිදුවෙන්නෙ
අපේ ශ්‍රද්ධාව
උත්තේජනය කිරීමයි..

පිළිමයකින් කොටසක් දැක්කාම
ද්වේශය ඇතිවෙන හිතේ
ඒ කොටස දැකලා
ශ්‍රද්ධාව පහළ නොවෙන්නෙ ඇයි.
 =========================================================================================
 


No comments:

Post a Comment