20130116

පුරුෂයාගේ නිදහස - කාන්තා විමුක්තිය

.

.
මම විශ්වාස කරනවා,
ගැහැණියක් සහ පිරිමියෙක්
වෙනත් සමීප සබඳතාවන්ගෙන්
කිලිටි නොවී දිගු කලක්
එකට විසිය යුතු බවට.

බොහෝ දෙනාට
ඒ තුළින් සිදුවෙන පරිණාමය
දැනගන්නට, විඳින්නට
ලැබෙන්නේ නැහැ..

ගැහැණියක් සහ පිරිමියෙක්
මොන ප්‍රශන ආවත්

වෙන් නොවී එකට ඉන්නවා නම්
ඔවුන්ගේ සබඳතාවය
බොරතෙල්, කළුතෙල් බවටත්..
කළුතෙල් ඩීසල් බවටත්,
ඩීසල් පෙට්‍රල් බවටත්
පත්වෙමින් ගොරෝසු,
ඕලාරික සබඳතාවයක සිට
සියුම් මෘදු සබඳතාවයකට
වර්ධනය වෙනවා.

පුරුෂයාගේ නිදහසත්,
කාන්තා විමුක්තියත් ඇත්තේ
ඒ තුළයි.

සැබෑ සබඳතාවයක
හිස් වුණොත් පිරවිය නොහැකි
අවකාශයක් ඇතිවෙනවා.

මෙවැනි සබඳතාවයක්
අපි සමීප මිතුරන් සමග
අත් විඳිනවා.

සහකරු හෝ සහකාරිය
එතැනට පත්වීමයි වියයුතු.

No comments:

Post a Comment