20130114

සම්‍යක් දෘෂ්ඨියක්ද? මිථ්‍යා දෘෂ්ඨියක්ද?

 අපේ අරමුණ
    1, දෘෂ්ඨියක් යනු කුමක්ද.
    2, සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
    3, මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
    5, මේ දෙකට අයත් නොවන දැක්ම කුමක්ද?
     කියා  වටහා ගැනීම   හෝ
    1, දෘෂ්ඨියක් යනු කුමක්ද.
    2, සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
    3, මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
    5, මේ දෙකට අයත් නොවන දැක්ම කුමක්ද? කියා
    නොදන්නා බව වටහා ගැනීමයි.

    අහන දේම පටිගත කරල හුරු වුණාම
    පටියක් වාදනය කරල
    විසඳුමක් ගන්න බැරි
    ප්‍රශ්නයක් ආවම හිර වෙනවා.

    ජීවිතේ වුණත් එහෙමයි..

    දෘෂ්ඨිය කියන්නෙ මොකක්ද කියල
    තේරුම් ගන්න එක වැදගත්..

පුංචි සරල ප්‍රශ්න ටිකක්..
1, දෘෂ්ඨියක් යනු කුමක්ද.
2, සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
3, මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය කුමක්ද?
5, මේ දෙකට අයත් නොවන දැක්ම කුමක්ද?

බණට අහපු දේවල් අමතක කරලා
තමන්ම හිතලා පිළිතුරු දෙන්න..
අපි මෙහෙම හිතමු..

    ඇ, නිශ්චිත රෝගයක් වැළඳුන
    රෝගීන් පිරිසක් ඉන්නවා.

    ඹ්, සැබෑම ඔසුවකුත් තියනවා.

    C, සැබෑම ඔසුව සොයාගත්
    තැනැත්තෙක් ඉන්නවා.

    ඪ්, ඔහුගෙන් ඔසුව ගැන දැනගන්නා
    රෝගීන් ඉන්නවා.

    E, ඔසුව නිවැරදි බව
    පිළිගන්නා රෝගීන් ඉන්නවා.

    F, ඔවුන් අතරෙන් ඔසුව පානය කොට
    රෝගය සුවකරගත් තැනැත්තන් ඉන්නවා.

    ඝ්, ඔසු මෙන් පෙනෙන
    රෝගය අසාධ්‍ය කරන
    පැණි වර්ගත් තියනවා.

    H, පැණි වර්ග ඔසු මෙන්
    පිළිගන්නා පිරිසකුත් ඉන්නවා.

    මේ විස්තර උදාහරණයට අරගෙන
    1, සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය
    2, මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය
    3, හරි දැක්ම.
    පැහැදිලි කර ගන්න පුලුවන්ද.

    ඇ, නිශ්චිත රෝගයක් වැළඳුන
    රෝගීන් පිරිසක් ඉන්නවා.

   B, සැබෑම ඔසුවකුත් තියනවා.

    C, සැබෑම ඔසුව සොයාගත්
    තැනැත්තෙක් ඉන්නවා.

    D, ඔහුගෙන් ඔසුව ගැන දැනගන්නා
    රෝගීන් ඉන්නවා.

    E, ඔසුව නිවැරදි බව
    පිළිගන්නා රෝගීන් ඉන්නවා.

    F, ඔවුන් අතරෙන් ඔසුව පානය කොට
    රෝගය සුවකරගත් තැනැත්තන් ඉන්නවා.

    G, ඔසු මෙන් පෙනෙන
    රෝගය අසාධ්‍ය කරන
    පැණි වර්ගත් තියනවා.

    H, පැණි වර්ග ඔසු මෙන්
    පිළිගන්නා පිරිසකුත් ඉන්නවා.

    මේ විස්තර උදාහරණයට අරගෙන
    1, සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය
    2, මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය
    3, හරි දැක්ම.
    පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්ද.

    මෙම උදා හරණයෙ
    සම්‍යක් දෘෂ්ඨිය තියෙන්නෙ කාටද
    මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිය තියෙන්නෙ කාටද
    හරි දැක්ම තියෙන්නෙ කාටද

    සරලව වචන වල තේරුම අරන් බලන්න..

    දෘෂ්ඨියක් කියන්නෙ පෙනෙන දෙයක් කියල
    අරන් අදාළව හිතල කියන්න.

    මගේ අත පිච්චුණා කියල
    මම ඔබට ෆෝන් එකෙන් කිව්වොත්
    ඒක බොරුවක් වෙන්නත් පුලුවන්.
    ඒ ප්‍රකාශය
    ඔබට දෘෂ්ඨියක්ද නැද්ද?..

    මම එහෙම කිව්වෙ
    ඇත්තටම මගේ අත පිච්චිලා නම්
    ඒක ඇත්ත කියල ඔබට පෙනෙනවා නම්
    ඒක සම්‍යක් දෘෂ්ඨියක්ද?
    මිථ්‍යා දෘෂ්ඨියක්ද?

    මම එහෙම කිව්වෙ
    මගේ අත පිච්චෙන්නෙ නැතුව
    බොරුවට නම්
    ඒක ඇත්ත කියල ඔබ හිතනවා නම්
    ඒක සම්‍යක් දෘෂ්ඨියක්ද?
    මිථ්‍යා දෘෂ්ඨියක්ද?

    මට අත පිච්චීම ගැන
    හරි දැක්මක් තියෙද නැද්ද?

    දෘෂ්ඨියක් කියන්නෙ
    දෙයක් පෙනෙනවා.
    ඒත් අත්දැකීමෙන් දන්නෙ නෑ.

    මිථ්‍යා දෘෂ්ඨියක් කියන්නෙ
    සැබැවින්ම නොපවතින
    එහෙත් පවතිනවා කියල
    කෙනෙක් දකින දේකට.

මිථ්‍යා දෘෂ්ඨියක්
    පිපාසෙන් ඉන්න කෙනෙකුට
    මිරිඟුව වගේ.
    වතුර නෑ..
    තියනවා වගේ පෙනෙනවා.

    සම්‍යක් දෘෂ්ඨියක් කියන්නෙ
    තියන දෙයක් බව දන්නවා.
    ඒත් අත්දැකීමෙන් දන්නෙ නෑ.

    පිපාසෙන් ඉන්න කෙනෙකුට
    ඈත තියන දිය ඇල්ලක් වගේ.

No comments:

Post a Comment