20190906

බුදු දහම හිත ගැන මොනවද දන්නෙ...?
Athula Siriwardhane
අපේ හිත ගැන....
විද්යාව මොනවද දන්නෙ?
 

Gayantha Vitharanage
Gayantha
ආගම් හිත ගැන මොනවද දන්නෙ? 

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane
එක දෙයක්.....
ස්පර්ශයේ ඉඳලා
වේදනාවෙ ඉඳලා...
ඒ ලැබෙන තොරතුරු
හිත ඇතුළෙ රැස් වෙන ආකාරය
බුදු දහමෙ කියල තියනවා..
 

Athula Siriwardhane
Athula
තව දේවල් තියනවා... 

Gayantha Vitharanage
Gayantha
ඒව ඇත්තද කියල බලාගන්න විදියක් තියේද? 

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane
තියනවා... 

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane
'හැමෝටම තියනවා' කියන්න බෑ...
ඔබ වගේ අයට තියනවා... Gayantha
 

Gayantha Vitharanage
Gayantha
කොහොමද? 

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane .
හිසේ කැක්කුමක් වගේ
අප්රිය වේදනාවක් දැනෙන වෙලාවට
ඔබට දැනෙන සියල්ලටම
සංවේදීව ඉන්න අතරෙම
ඒ වේදනාවට ද්වේශ නොකර ඉන්න.
"වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
වේදනා වල වේදනා අනුව දකිමින් වෙසෙයි,"
ඔබ පිළිපදින්නෙ මේ උපදෙසයි...

හිසේ කැක්කුම අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා...

හිසේ කැක්කුම ගැන තිබුණ හිතේ කැක්කුම
ඒ මොහොතෙම සමනය වෙලා ඉක්ම යනවා...
"සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
'එකම මාර්ගය' සතර සතිපට්ඨානයයි."

ඔබට ඒ ටික කරගන්න පුලුවනි නම්
"දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
'එකම මාර්ගය' සතර සතිපට්ඨානයයි."
මේ කතාව ඇත්ත කියලා
ඔබට දැන ගන්න පුලුවනි.

බැරි නම් 'ඔබ' දුර්වලයි...

කතාව ඇත්ත.

Gayantha Vitharanage
Gayantha 
ඔව්, එහෙම කරන්න පුලුවන් වුනා නම් කොච්චර දෙයක්ද

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane 
මම කරනවා...
තව දුරටත් පුහුණුවෙනවා.

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane 

Athula Siriwardhane
Athula Siriwardhane 
හිසේ කැක්කුමකදී විතරක් නෙවෙයි..
පුංචි දුකක් තරහකදී වුණත්
අදාළ කායික වේදනාවක් තියනවා.
ඒ වේදනාවටත් මේ විදියටම
සලකන්න පුලුවන්...

Athula SiriwardhaneAthula Siriwardhane .
ශ්රැතවත් ආර්ය ශ්රාවකයා
කායික වූ එක් වේදනාවක් විඳියි.
චෙතසික වේදනාව නො විඳියි.
 • .--------------------------------------

 • 1, සත්වයාගේ විශුද්ධියට,
  2, සෝක පරිදේව සමතයට හා ඉක්මවීමට.
  3, දුක් දොම්නස් අස්තංගත වීමට
  4, ප්‍රඥාව ඉහළ යාමට
  5, නිවන සාක්ශාත් කිරීමට
  “එකම මාර්ගය” සතර සතිපට්ඨානයයි.

  කවර වූ සතරෙක්ද?

  ___මහණෙනි, යම් මහණෙක්,
  1, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
  පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
  කයෙහි කය අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

  2, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
  පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
  [කයෙහි වෙනස් වීම්]
  වේද්නා වල වේදනා අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

  3, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
  පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
  සිතෙහි සිත අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

  4, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
  පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
  [සිතෙහි වෙනස්වීම්]
  දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි සල්ල සූත්‍රය
  ඇසු පිරූ තැන් නැති පුහුදුන් තෙමේ
  1 සුව වේදනාවත් විඳියි.
  2 දුක් වේදනාවත් විඳියි.
  3 නොදුක් නොසුව වේදනාවත් විඳියි.
  මහණෙනි,
  ඇසු පිරූ තැන් ඇති ආර්ය ශ්‍රාවකයාද
  1 සුව වේදනාවත් විඳියි.
  2 දුක් වේදනාවත් විඳියි.
  3 නොදුක් නොසුව වේදනාවත් විඳියි.

  මහණෙනි,
  එහි ලා ඇසූ පිරූ තැන් නැති පුහුදුන්හු හා
  ඇසු පිරූ තැන් ඇති ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ
  වෙසෙස කිමෙක් ද?
  අදහස කවරේ ද?
  වෙනස කිමෙක්ද?

  මහණෙනි,
  අසු පිරූ තැන් නැති පුහුදුන් තෙමේ
  දුක් වේදනාවෙන් පහස්නා ලද්දේ ම
  ශෝක කෙරෙයි. ක්ලාන්ත වෙයි. වැලපෙයි.
  ළෙහි පැහැර හඬයි. මුළාවට පැමිණෙයි.
  හෙතෙමේ
  1, කායික වේදනාව ද
  2, චෙතසික වේදනාව ද යන
  වේදනා දෙකක් විඳී.
  මහණෙනි,
  ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා
  දුක්වේදනාවෙන් පහස්නා ලද්දේ ම ශෝක නො කරයි.
  ක්ලාන්ත නො වෙයි. නො වැල පෙයි.
  ළෙහි පැහැර නො හඬයි. මුළාවට නො පැමිණෙයි.
  හේ කායික වූ එක් වේදනාවක් විඳියි.
  චෙතසික වේදනාව නො විඳියි. .

  මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේගේ
  කයෙහි ඇට කුඩු වෙනතුරු
  ජීවත්විය නොහැකි තරමට
  සොරුන්ගෙන් පහර කෑවද
  ශෝක නො කළෙහිය. ක්ලාන්ත නො විණ.
  නො වැලපුණෙහිය. ළෙහි පැහැර නො හැඬීය.
  මුළාවට නො පැමිණෙහිය.
  කායික වූ එක් වේදනාවක් වින්දා පමණි.
  චෙතසික වේදනාව වින්දේ නැත..,

  No comments:

  Post a Comment