20161208

එකම අත්දැකීමක් තුළ රාගයත් ද්වේශයත් උපදිනවා.

ඔබට යම් අවස්ථාවක
අතට අයිස්ක්‍රීම් අරගෙන කන්න සිදු වුණොත්
ඔබ ඒ අවස්ථාවෙ හැසිරෙන්නෙ කොහොමද?

ඔබ අතේ තියන අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රිය කරනවාද?
දිවෙහි තැවරෙන අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රිය කරනවාද?

අයිස්ක්‍රීම් නිසා
අතෙහි ඇති වෙන වේදනා ඔබට අප්‍රියයි.
අයිස්ක්‍රීම් නිසා
දිවෙහි ඇති වෙන වේදනා ඔබට ප්‍රියයි.

කිරි රස පැණි රස නැතිව
සීතල පමණක් අතට දැනෙන නිසා
අතෙහි ඇති වෙන වේදනා ඔබට අප්‍රියයි.

අතට දැනෙන වේදනාවෙන්
ඔබට උපදින තණ්හාව
මේ අප්‍රිය වේදනාවෙන් මිදීමයි.

දිවට දැනෙනෙ වේදනා වලින්
ඔබට උපදින තණ්හාව
මේ ප්‍රිය වේදනා ඇති වෙන තෙක් විඳීමයි.

අයිස්ක්‍රීම් ස්පර්ශ වීමෙන්
අතෙත් දිවෙත් එකම වේදනාවක් උඅපදිනවා.
වේදනා නිසා ඇතිවෙන තණ්හාව
අතේදි ද්වේශය ලෙසත්
දිවේදි රාගය ලෙසත් ඔබ කිළිටි කරනවා.

---------------------------------------------

මීළඟට අයිස්ක්‍රීම් ලැබුණ වෙලාවට
මේ අත්දැකීම විඳ පසක් කරන්න.

No comments:

Post a Comment