20160129

අග්නි වාණී


දුසිල් පැවිද්දන් ගැන
වෙන කවුරුවත් කියන දේට වඩා
බුදුන් වහන්සේ කියන දේ
ලෝකය පිළිගන්නා බවට
මේ බුදු වදනට ලැබෙන
අපූර්ව ප්‍රතිචාරය සලකුණක්..


No comments:

Post a Comment