20160101

කලාවෙ, විද්‍යාවෙ, තාක්ෂණයෙ කැපී පෙනෙන චරිත.....අනිත්‍යය ඉතාම ගොරෝසු අන්දමින් දැකීමෙන්
හිතේ ඇතිවෙන කල කිරීම පැවිද්දට හොඳයි.

පැවිද්දෙක් වුණත් ගිහියෙක් වුණත්
දුකෙන් මිදෙන්න නම් අනිත්‍යය දැකිය යුතුයි.
අනිත්‍යය දකින්නා තුළ
මමත්වය දමනය වෙනවා.

හැම හුස්මක්ම අනිත්‍යයි.
හැම හෘද ස්පන්දනයක්ම අනිත්‍යයි..

සියුම් වෙනසට සංවේදීව
සියුම්ව අනිත්‍යය දකින්නා
දුක් විඳින්නෙ අඩුවෙන්.

සමස්තයක් විදියට අනිත්‍යය කියන්නෙ
ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා සිදුවෙන
වෙනස්වීම දැකීමයි..

සමස්තය දකින්නාට අනිත්‍යය පෙනෙනවා.
අනිත්‍යය දකින්නාට සමස්තය පෙනෙනවා.
ඔබ අවට තියන හැම දේම ගැන සිහියෙන්
මදක් එහා මෙහා වී බලන්න..
ඔබට සාපේක්ෂව
සියල්ල වෙනස් වෙනවා.

අනිත්‍ය දකින කෙනෙකුට
පූර්ව නිවාස ස්මෘතියත්
කරමින් සිටින දේත්
අනාගත සංඥාවත් කියන
තුන් කල්හිම දැක්ම පිහිටනවා.

ප්‍රඥාවන්තයාට තුන්කල් පෙනෙනවා.
ඔහු ගන්න තීරණවලදි
ඒ තොරතුරු නිසා
තීරණ නිවැරදි වෙනවා.

කලාවෙ වුණත්, විද්‍යාවෙ වුණත්,
තාක්ෂණයෙ වුණත්
කැපී පෙනෙන චරිත වෙන්නෙ
අනිත්‍යය පැහැදිලිව පෙනෙන
තුන් කල්හිම දැක්ම පිහිටන අයයි..
ඔවුන්ගෙ සිහිය දියුණුයි.
උපේක්ෂාව ප්‍රබලයි.
එයින් පහළ වෙන සම්මා සමාධිය නිසා
ප්‍රඥාව උපදිනවා.

No comments:

Post a Comment