20151109

මා මෙතෙක් දුටු හොඳම සිනමා දර්ශනය ( ENGLISH )

A Few Good Men
සත්‍යය හෙළිදරව් කිරීම
අන් සියල්ලටම වඩා අගනා බව පසක් කරවන
අති විශිෂ්ඨ චිත්‍රපටියකි.
මේ එහි කේන්ද්‍රීය ජවනිකාවයි.
Jessep: 
You want answers?!

Kaffee:
I want the truth!

තිර රචකයාත්, අධ්‍යක්ෂකත්, නලුවනුත්
සිය කාර්යය උපරිමයෙන් ඉටුකළ මේ ජවනිකාව
නැවත නැවත නැරඹිය හැකි
සුවිශේෂී ජවනිකාවක්.


Kaffee: Colonel, I have just one more question before I call Airman O'Malley and Airman Rodriguez. If you gave an order that Santiago wasn't to be touched, and your orders are always followed, then why would Santiago be in danger? Why would it be necessary to transfer him off the base?

Jessep: Santiago was a substandard Marine. He was being transferred because--
Kaffee: That is not what you said, you said he was being transferred because he was in grave danger.
Jessep: That's correct.
Kaffee: You said he was in danger, I said "grave danger?" You said "is there another kind?"--
Jessep: I recall what I said--
Kaffee: I can have the court reporter read back to you--
Jessep: I know what I said! I don't have to have it read back to me like I'm--!
Kaffee: Then why the two orders? Colonel?
Jessep: Sometimes men take matters into their own hands.
Kaffee: No, Sir. You made it clear a moment ago that your men never take matters in to their own hands. Your men follow orders or people die. So Santiago shouldn't have been in any danger at all, should he have, Colonel?
Jessep: You snotty little bastard.
Ross: Your Honor, I'd like to ask for a recess!
Kaffee: I'd like an answer to the question, Judge.
Judge: The court will wait for an answer.
Kaffee: If Lt. Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Colonel? Lt. Kendrick ordered the Code Red, didn't he, because that's what you told Lt. Kendrick to do!
Ross: Object!

Kaffee: And when it went bad, you cut these guys loose!
Judge: Lt. Kaffee!
Kaffee: You got Markinson to sign a phony transfer order! You doctored the log books!
Ross: Dammit, Kaffee!

Kaffee: You coerced the doctor!
Judge: Consider yourself in contempt!

Kaffee: Colonel Jessep, did you order the code red?!
Judge: You don't have to answer that question!

Jessep: I'll answer the question. You want answers?
Kaffee: I think I'm entitled.

Jessep: You want answers?!
Kaffee: I want the truth!

Jessep: You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You?! You, Lieutenant Weinberg?! I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know: that Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives! You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties, you want me on that wall! You need me on that wall! We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline! I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it! I would rather you just said, "Thank you," and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to!

Kaffee: Did you order the Code Red?
Jessep: I did the job I was sent to do--

Kaffee: Did you order the Code Red?!
Jessep: You're god damn right I did!!


    Col. Jessup: [Judge dismisses the jury] What is this? What's going on? I did my job, I'd do it again! [stands up defiantly] I'm gonna get on a plane and go on back to my base.
    Judge Randolph: You're not going anywhere, Colonel. MP's... guard the Colonel!
    [MPs take post]
    Judge Randolph: Captain Ross?

    Col. Jessup: What the hell is this?
    Capt. Ross: Colonel Jessup, you have the right to remain silent. Any statement you make...
    Col. Jessup: [while Ross continues reading his rights] I'm being charged with a crime? Is that what this is? I'm being charged with a crime? This is funny. That's what this is. This is... [turns to Kaffee and lunges at him while MPs hold him back] I'm gonna rip the eyes out of your head and piss into your dead skull! You fucked with the wrong Marine!

    Capt. Ross: Colonel Jessup, do you understand these rights as I have just read them to you?
    Col. Jessup: You fuckin' people. You have no idea how to defend a nation. All you did was weaken a country today, Kaffee. That's all you did. You put people's lives in danger. Sweet dreams, son.

    Kaffee: Don't call me son. I'm a lawyer, and an officer in the United States Navy.
And you're under arrest, you son of a bitch.

The witness is excused.

No comments:

Post a Comment