20151030

බුදුන් වහන්සේ සමාජ පරිවර්තකයෙක් නොවෙයි.


බුදුන් වහන්සේ කළ මූලිකම දේ
තමා විඳින දුක්වලින්
තමාටම මිදිය හැකි මග පෙන්වීමයි.
අන් සියලුම දේ එහි අතුරුඵලයි.

බුදු දහම ඇසුරෙන්
තමන් විඳින දුක් නිවාගන්නට
සරණක් නොලැබූ කිසිවෙකුටත්
බුදු දහම තවම වැටහී නැහැ.

බුදු දහම සොයනවා නම් සෙවිය යුත්තේ
පොත්පත් හෝ දහම් දේශනා තුළ නොව
තමා දුක් විඳින අවස්ථාවන්හි
තමා තුළමයි.

බුදු දහම සොයා ගන්නා තැනැත්තා
විපස්සනාවට යොමුවෙනවා.
ඒ මොහොතේ පටන්ම
දුකෙන් මිදෙන්න පටන් ගන්නවා.
බුදු දහම කුමක්දැයි
තමා අත්විඳින නිවීම තුළ දකිනවා.

No comments:

Post a Comment