20140618

තණ්හා මාන දෘෂ්ඨි සරල විවරණයක්..


තාපය කියන්නේ උෂ්ණත්වය නොවෙයි.

කයට තාපය දැනෙනකොට
මනස උෂ්ණත්වය දකිනවා..
හඳුනා ගන්නවා.
සීතල පරිසරයක නම්
යම් අංශකයක උණුසුමකට කැමති වෙනවා.
උණුසුම් පරිසරයක නම්
ඒ අංශකයෙ උණුසුමට කැමති නැහැ..

1,
යම් උණුසුමකට කැමති වීම ප්‍රිය කිරීම
තණ්හාවයි.. එනම් ප්‍රිය දේ සෙවීමයි.

2,
තණ්හාව නිසා
කැමති වීමට ප්‍රිය කිරීමට සාපේක්ෂව
කැමති අකැමති වශයෙන්
උණුසුම මනින ගුණයට මාන කියනවා.

3,
කැමති හෝ අකැමති ලෙසින්
වෙන්කර මතක සටහන් රැස් කිරීම
දෘෂ්ඨියයි..

සීතල පරිසරයක නම්
යම් අංශකයක උණුසුමකට කැමති වෙනවා.
උණුසුම් පරිසරයක නම්
ඒ අංශකයෙ උණුසුමට කැමති නැහැ..

මේක දෘෂ්ඨියක්..
සත්‍යය නෙමෙයි..

එකම උණුසුම දෙයාකාරයකින් දකිනවා.

තණ්හා මාන දෘෂ්ඨි.

------------------------------------------------------------

පවතින උණුසුම ගැන සිහියෙන්
ඒ උණුසුමට උපේක්ෂාවෙන්
පවතින උණුසුම සහ එහි වෙනස් වීම්
ඒ පවතින ආකාරයට
ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීම ප්‍රඥාවයි.

ව්දසුන් වැඩීමෙදි
පවතින උණුසුම සහ එහි වෙනස් වීම්
ඒ පවතින ආකාරයට
සිහියෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් දැකීම නිසා..
පර්ඥාව උපදිනවා.
තණහා මාන දෘෂ්ඨි දුරුවෙනවා.

No comments:

Post a Comment