20130105

අපරාධකාරයත් හොඳ මිනිහෙක්..

සීලය කියන්නෙ
හිත අසංවර වුණත්
කය වචනය දෙක
අසංවර කරගන්නෙ නැහැ
කියන එකයි.

පුහුදුන් මිනිස්සු
හැමතිස්සෙම හොඳත් නැහැ.
හැමතිස්සෙම නරකත් නැහැ.

ශීලය කියන්නෙ
සංවර බාහිර පෙනුමට.
අපරාධකාරයෙකුට වුණත්
සිල් රකින්න පුලුවන්.

සිල් රකින වෙලාවට
අපරාධකාරයත් හොඳ මිනිහෙක්..

සිල් බිඳගත්ත වෙලාවට
හොඳ මිනිහත් නරකයි.

හොඳම උදාහරණය මත් පැන්බීමයි.

කොයි තරම් ප්‍රඥාවන්තයෙක් වුණත්
කොයිතරම් යහපත් මිනිසෙක් වුණත්
මත්පැන් පානය කළාම
කය වචනය දෙක අසංවර වෙනවා.

ශීලය කියන්නෙ
සංවර බාහිර පෙනුමට
සහ බාහිර සමාජයට
ගැටළු ඇති නොකර
ජීවත්වීමටයි.

සිල් රකින වෙලාවට
අපරාධකාරයත් හොඳ මිනිහෙක්..

සිල් බිඳගත්ත වෙලාවට
හොඳ මිනිහත් නරකයි.

No comments:

Post a Comment