20210304

හංවැල්ලෙ රූම් ගිය දිලිනි -වඩා බලවත් සදාචාරයද? අනාචාරයද?