20230908

අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයම වැරදියි.

 


 

නෑ... ඇත්තෙම නෑ.


මේ ක්රමය වෙනස්කරන්න
බලය තියන උනුත්
ඉගෙන ගත්තෙ
මේ ක්රමයටමයි.
ඔවුන් වෙන ක්රම දන්නෑ.

වෙනස් ක්රමය
විඳ පසක් කරන ක්රමය
බුදු දහමෙ තියනවා...
බුදු දහම උගන්වන්නෙත්
මේ පහත් ක්රමයටම වීම
මෙහි හානිකර බව
කොතරම්ද කියා
පෙන්වනවා.

ටියුෂන් පන්තිත් ඒ වගෙයි
දරුවෙක් පාසලට යැවීම
අවම කිරීම හැර
වෙන විසඳුමක් නෑ.
#athulasiriwardhane

No comments:

Post a Comment